สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขานิติศาสตร์
1. รศ.วิมลศิริ ชำนาญเวช
2. ดร.ธเนศ สุจารีกุล
3. นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์
4. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
5. นายประดิษฐ์ สหชัยยันต์
 
You are here: Home ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขานิติศาสตร์