สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาการบัญชี
1. ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
2. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
3. ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช
4. ดร.อมรา ติรศรีวัฒน์
5. ดร.ภาสวรรณ สุนทรารักษ์
 
You are here: Home ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาบัญชี