สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาศึกษาศาสตร์
1. รศ. ดร.สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
2. ดร.สงบ ลักษณะ
3. ผศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์ตรา
4. ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
5. รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
6. พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์
7. รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ
 
You are here: Home ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาศึกษาศาสตร์