สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. ศ.ดร.ทวีป ศิริรัศมี
2. ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช
3. รศ.ดร.บงกช งามสม ฤทธิชัยนุวัฒน์
4. รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์
5. รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
6. ผศ.ดร.สมยศ วัฒนะกมลชัย
7. ผศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล
8.. ดร.ละเอียด ศิลาน้อย
9. ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ
10. ดร.วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์
 
You are here: Home ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาการโรงแรมฯ