สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Top informationอีเมล พิมพ์ PDF
alt
altaltขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

altalt1. โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นปี 2561
1.1 ใบสมัครบุคลากรดีเด่น
2. โครงการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น พุทธศักราช 2561
2.2 ใบสมัครนักศึกษาดีเด่น
3. โครงการคัดเลือกนักศึกษารับทุน กองทุนเต็ม ยรรยง
4. โครงการคัดเลือกนักศึกษารับทุนสุรีย์ บูรณธนิต

altaltแจ้งข่าวการถึงแก่กรรม ของ ดร.พรชัย อรัณยกานนท์
รายละเอียดทั้งหมด

altaltขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมนาการสร้างโอกาสธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทยสู่สากล
รายละเอียดทั้งหมด

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2019 เวลา 11:04 น. )  
You are here: Home ประวัติความเป็นมา