พิมพ์

ทำเนียบนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
18 พฤศจิกายน 2520-30 พฤศจิกายน 2528
Dr. Sawai Suthipitak, President
Dhurakijpundit University
November 18, 1977 - November 30, 1985

ศาสตราจารย์ปัจจัย บุนนาค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1 ธันวาคม 2528-31 กรกฎาคม 2532
Prof. Patchai Bunnag, President
The University of the Thai Chamber of Commerce
December 1, 1985-July 31, 1989

ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
1 สิงหาคม 2532-31 กรกฎาคม 2534
Dr.Amnuay Tapingkae, President
Payap University
August 1, 1989-July 31, 1991

ดร. ธนู กุลชล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1 สิงหาคม 2534 - 31 กรกฎาคม 2538
Dr. Thanu Kulachol, President
Bangkok University
August 1, 1991 - July 31, 1995

ภราดา ดร.ประทีป ม. โกมลมาศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1 สิงหาคม 2538-31 กรกฎาคม 2540
Rev.Bro.Dr.Prathip M. Komolmas,f.s.g., President
Assumption University
August 1, 19955-July 31, 1997

ดร.พรชัย มงคลวนิช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสยาม
1 สิงหาคม 2540 - 31 กรกฎาคม 2542
Prisident Pornchai Mongkhonvanit
Siam University
August 1, 1997 - July 31, 1999

ดร.วัลลภ สุวรรณดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 สิงหาคม 2542 - 31 กรกฎาคม 2544
Dr.Vallop Suwandee,President
Kasem Bundit University
August 1, 1999 - July 31, 2001


ดร.บุญทอง ภู่เจริญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
1 สิงหาคม 2544 - กรกฏาคม 2546
Dr.Boonthong Poocharoen,President
Payap University
August 1, 2001- July, 2003

ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
Dr.janjira Wongkhomthong, President
Christian University
August 1, 2003 - July ,2005

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Rev. Bancha Saenghiran, f.s.g., Ph.D. , President
Assumption University
August ,2005 - July ,2007

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Associate Prof.Dr.Chiradet Ousawat , President
University of Thai Chamber of Commerce
August 1,2007 - July 31,2009

 


ดร.มัทนา สานติวัตร
อธิการบดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Bangkok University
August 1,2009 - July ,2011

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ


Payap University
August 1,2011 - July 31,2012

 


ดร.บัญชา เกิดมณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี

Thonburi University
August 1,2012 - July 31,2013