สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 

2555-ปัจจุบัน

อีเมล พิมพ์ PDF

ฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท. จัดโครงการผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชัน
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


The student affairs department at APHEIT held on anti-corruption event entitled,
“ Young Student Leaders Reject Corruption,”
On July 17th – 18th, 2017 at the University of the Thai Chamber of Commerce.

อ่านเพิ่มเติม...
 
อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

อ่านเพิ่มเติม...
 
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์
เรื่อง “ Digital PR: หนทางสู่ความสำเร็จทางการตลาด”
เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคาร ที เอส ที ทาวเวอร์ ชั้น 22  
จัดโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสอท.

อ่านเพิ่มเติม...
 
อีเมล พิมพ์ PDF

ฝ่ายหาทุน สสอท. จัดโครงการโบว์ลิ่งการกุศล สสอท. ชิงถ้วยรางวัลองคมนตรี
พลากร สุวรรณรัฐ วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ Blu-o รัชดา-ห้วยขวาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
อีเมล พิมพ์ PDF

รศ.โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“การสนับสนุนอุดมศึกษาเอกชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ Thailand 4.0”
ในการประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย            
ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560                                  
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน