สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์
เรื่อง “ Digital PR: หนทางสู่ความสำเร็จทางการตลาด”
เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคาร ที เอส ที ทาวเวอร์ ชั้น 22  
จัดโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสอท.


 
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน Digital PR: หนทางสู่ความสำเร็จทางการตลาด