สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

ทำเนียบเลขาธิการสมาคมฯ

ดร.สถาพร มอญโพพาน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก
1 สิงหาคม 2528 – 31 กรกฎาคม 2532
Dr.Stapon Monpopan, Vice President
Krirk University
August 1, 1985 –August 31, 1989
อาจารย์สุรี บุรณธนิต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1 สิงหาคม 2532 – 31 กรกฎาคม 2534
Mrs.Suree Booranathanit, Vice President
Bangkok University
August 1, 1989 –August 31, 1991
ดร.วัลลภ สุวรรณดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 สิงหาคม 2534 – 31 กรกฎาคม 2538
Dr.Vallop Suwandee, President
Kasem Bundit University
August 1, 1991 – August 31, 1995
ดร.วัลลภ สุวรรณดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 สิงหาคม 2538– 31 กรกฎาคม 2540
Dr.Vallop Suwandee, President
Kasem Bundit University
August 1, 1995 – August 31, 1997
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1 สิงหาคม 2540 – 31 กรกฎาคม 2546
Dr.Chavalit Meennuch, Vice President
Assumption University
1 August 1997 – 31 August 2003
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 สิงหาคม 2546 – 31 กรกฎาคม 2548
Dr.Sanee Suwandee, Vice President
Kasem Bundit University
1 August 2003 – 31 August 2005
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1 สิงหาคม 2548 – 31 กรกฎาคม 2552
Dr.Chavalit Meennuch, Vice President
Assumption University
1 August 2005 – 31 August 2009
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 สิงหาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2554
Dr.Sanee Suwandee, Vice President
Kasem Bundit University
1 August 2009 – 31 August 2011
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1 สิงหาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2556
Dr.Chavalit Meennuch, Vice President
Assumption University
1 August 2011 – 31 July 2013
ผศ.สุรวุธ กิจกุศล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1 สิงหาคม 2556 ‐ 31 กรกฎาคม 2558
Asst.Prof. Suravudh Kijkusol, Vice President
Bangkok University
1 August 2013 – 31 July 2015
ผศ.สุรวุธ กิจกุศล
รองอธิการบดีอาวุโสด้านสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1 สิงหาคม 2558 ‐ 31 กรกฎาคม 2559
Asst.Prof. Suravudh Kijkusol, Executive Vice President for Administrative Affairs
Bangkok University
1 August 2015 – 31 July 2016
อาจารย์สุรเดช  แสงเพ็ชร
หัวหน้ากองนิติการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1 สิงหาคม 2559 ‐ 31 กรกฎาคม 2560
Head of Office of Legal Affairs
University of the Thai Chamber Commerce
1 August 2016 – 31 July 2017

 
You are here: Home APHEIT คืออะไร ? ทำเนียบเลขาสมาคม