สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่องกำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนสำหรับนิสิต หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2558 พ.ศ. 2558
กลุ่มสาขาวิชา รหัส สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์  โลจิสติกส์
มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 000026 การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
  000037 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
  000112 การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
  000526 ธุรกิจพาณิชยนาวี
  001612 การขนส่งระหว่างประเทศ
  001910 การจัดการโลจิสติกส์
  002053 การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  000824 Transport and Logistics Management
  000839 International Transportation Management
  001100 International Transport Management
  004110 Maritime Management
  004838 International Transportation
  005044 LOGISTICS MANAGEMENT
  006080 Logistics and Supply Chain Management
  006233 การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  003291 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  004028 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  001875 การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
  003255 การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  002161 โลจิสติกส์
  002795 การจราจรและการขนส่ง
  007098 การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  อุตสาหกรรมบริการ
  001257 อุตสาหกรรมการบริการ
  001749 อุตสาหกรรมบริการ
  002096 การอาหารและธุรกิจการบริการ
  002372 อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
  003210 วิทยาการอาหารและบริการ
  003236 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  000574 Food Industry and Service
  000585 Food Service Industry
  004929 Service Industry
  004590 Services Industries
  005179 Food and Business Service
  005652 Food and Services
  001887 อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
  003142 อุตสาหกรรมการบริการ
  006473 การจัดการการไมซ์และอิเว็นตส์
  006477 การจัดการสปา
  001825 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
  002345 ธุรกิจสุขภาพ
  007104 คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
  ธุรกิจอุตสาหกรรม
  000530 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  001604 ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า
  004114 Gems and Jewelry Business
  006186 Textiles and Clothing
  ธุรกิจการบิน
  001964 การจัดการการบิน
  002057 การบริหารการบิน
  002068 การจัดการธุรกิจด้านการบิน
  002340 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แขนงธุรกิจการบิน)
  005159 Aviation Business Management
  003030 Aviation Management
  005380 Tourism Industry (Business Airline)
  004025 ธุรกิจการบิน
  006510 การจัดการเทคโนโลยีการบิน
  006497 การจัดการธุรกิจการบิน
  006481 การจัดการธุรกิจสายการบิน
  ศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาในโครงการผลิตครูมืออาชีพ)
  000175 การประถมศึกษา
  002420 การศึกษาปฐมวัย
  000274 การศึกษาพิเศษ
  000279 การสอนคณิตศาสตร์
  000280 การสอนชีววิทยา
  000288 การสอนภาษาไทย
  000291 การสอนวิทยาศาสตร์
  001277 เกษตรศาสตร์
  000357 คณิตศาสตร์
  003989 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา
  000361 คณิตศาสตรศึกษา
  000363 ครุศาสตร์เกษตร
  000374 คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  000376 คอมพิวเตอร์
  000380 คอมพิวเตอร์ศึกษา
  001283 เคมี
  002805 จิตวิทยาแนะแนว
  000431 ชีววิทยา
  000473 ดนตรีศึกษา
  002016 ดนตรีศึกษา - ดนตรีไทย
  002017 ดนตรีศึกษา - ดนตรีสากล
  000489 ดุริยางค์ไทย
  000488 ดุริยางค์สากล
  001473 เทคโนฯและนวัตกรรมการศึกษา
  003664 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์
  000543 นาฏศิลป์
  000546 นาฏศิลปไทย
  000677 พลศึกษา
  002143 พลศึกษาและสุขศึกษา
  000716 ฟิสิกส์
  000787 ภาษาไทย
  000757 ภาษาอังกฤษ
  000904 วิทยาศาสตร์
  000906 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
  003644 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  000964 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  000948 วิทยาศาสตร์ศึกษา
  000994 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  001037 วิศวกรรมเครื่องกล
  001062 วิศวกรรมไฟฟ้า
  001732 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  001057 วิศวกรรมโยธา
  001026 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์
  001032 วิศวกรรมอุตสาหการ
  001094 ศิลปกรรม
  001098 ศิลปกรรมศึกษา
  001098 ศิลปศึกษา
  001149 สังคมศึกษา
  001189 สุขศึกษา
  006285 สุขศึกษา-พลศึกษา
  001801 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  001263 อุตสาหกรรมศึกษา
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  000107 การท่องเที่ยว
  000343 การโรงแรม
  003122 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  000028 การจัดการการท่องเที่ยว
  007099 การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
  002062 การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
  000030 การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  004013 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  003558 การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
  003999 การจัดการการประชุมและงานมหกรรม
  006226 การจัดการการโรงแรม
  000036 การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  003673 การจัดการครัวและภัตตาคาร
  007380 การจัดการงานบริการ
  003001 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  000058 การจัดการท่องเที่ยว
  003628 การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  000056 การจัดการทางวัฒนธรรม
  000061 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  004020 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  002221 การจัดการบริการ
  001920 การจัดการบริการสุขภาพ
  007333 การจัดการภูมิวัฒนธรรม
  000075 การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
  001834 การจัดการโรงแรม
  001892 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  000100 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  001890 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
  002075 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  007062 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  000322 การเดินทางและท่องเที่ยว
  003862 การท่องเที่ยวและการบริการ
  000109 การท่องเที่ยวและโรงแรม
  001640 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
  002076 การบริการและการท่องเที่ยว
  000161 การบริหารโรงแรม
  003575 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
  001820 การโรงแรมและภัตตาคาร
  007181 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
  004024 ธุรกิจภัตตาคารและที่พัก
  002346 นันทนาการเชิงพานิชย์และท่องเที่ยว
  006388 ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
  000683 พัฒนาการท่องเที่ยว
  000854 วัฒนธรรมศึกษา
  003694 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  003698 อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
  001258 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  003719 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  007373 อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
  001631 Ecotourism Planning and Management
  006472 Hotel and Resort Management
  002746 INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT
  001074 International Tourism and Hotel Management
  การบัญชี
  003744 การบัญชี
  002985 การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี)
  000142 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  002230 การบัญชี-การบัญชีการเงิน
  002231 การบัญชี-การบัญชีบริหาร
  002800 การบัญชีทั่วไป
  007107 การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  000163 การบัญชีบริหาร
  000297 การสอบบัญชี
  001693 บัญชี
  001931 บัญชี (e-learning)
  000815 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  ภาษาไทย
  000787 ภาษาไทย
  003235 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
  บริหารธุรกิจ
  003805 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  000811 ระบบสารสนเทศ
  001614 การค้าระหว่างประเทศ
  006475 การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
  003066 การจัดการธุรกิจบริการ
  002220 การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
  003228 การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
  000172 การประกันภัย
  000533 ธุรกิจเกษตร
  000579 บริหารธุรกิจการเกษตร
  006485 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
  ภาษาต่างประเทศ
  002783 CHINESE LANGUAGE AND CHINESE ALPHABET
  003589 Chinese Language and Literature
  004270 English Language Studies
  003336 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
  000774 ภาษาเกาหลี
  000775 ภาษาเขมร
  000730 ภาษาจีน
  001705 ภาษาจีนธุรกิจ
  003203 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  002301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  006225 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
  003657 ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า
  000733 ภาษาญี่ปุ่น
  000735 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  007055 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
  000736 ภาษาตะวันออก
  000740 ภาษาฝรั่งเศส
  000741 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
  002152 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
  000742 ภาษามลายู
  000777 ภาษาเยอรมัน
  000745 ภาษารัสเซีย
  000784 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
  006493 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  002155 ภาษาเวียดนาม
  000746 ภาษาศาสตร์
  000755 ภาษาสเปน
  000762 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
  000758 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  006584 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ
  003640 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  002304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  001916 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  002402 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
  000766 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  003997 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
  001934 ภาษาอังกฤษและการแปล
  000771 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  000760 ภาษาอังกฤษศึกษา
  001711 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ-การออกแบบภายใน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 000312 การออกแบบภายใน
  001228 ออกแบบภายใน
  003123 การออกแบบตกแต่งภายใน
  004875 Interior Decoration and Design
  006069 Interior Design
  001120 สถาปัตยกรรมภายใน
  006525 การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
  การออกแบบ-การออกแบบอุตสาหกรรม
  001225 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  000313 การออกแบบอุตสาหกรรม
  001102 ศิลปอุตสาหกรรม
  001230 ออกแบบอุตสาหกรรม
  002093 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  002321 ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  003133 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
  003295 การออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  004566 Industrial Product Design
  005363 Industrial Craft and   Design
  005721 Design (Industrial Design)
  006052 Industrial Design
  การออกแบบ-การออกแบบเครื่องประดับ
  000314 การออกแบบเครื่องประดับ
  001231 ออกแบบเครื่องประดับ
  002092 การออกแบบทัศนศิลป์ – ศิลปะเครื่องประดับ
  005177 Visual - Jewelry Design
  006073 Jewelry Design
  การออกแบบ-การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  001222 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
  000310 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  006125 Packaging Design
  003785 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  006523 ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  การออกแบบ-การออกแบบผลิตภัณฑ์
  000311 การออกแบบผลิตภัณฑ์
  001224 ออกแบบผลิตภัณฑ์
  002243 การออกแบบทัศนศิลป์ - การออกแบบผลิตภัณฑ์
  005298 Visual Design – Product Design
  006149 Product Design
  001668 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  007336 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
  007015 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
  การออกแบบ-การออกแบบสิ่งทอ
  001107 ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  003160 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  001229 ออกแบบสิ่งทอ
  004496 Textile, Costume, Garment and Fashion Designs
  004568 Textile Design
  005609 Textile Product Design
  การออกแบบ-การออกแบบเซรามิกส์
  001233 ออกแบบเซรามิก
  002112 ทัศนศิลป์ – เซรามิกส์
  003117 ออกแบบเซรามิกส์
  004570 Ceramic Design
  005195 Visual Art – Ceramics
  005579 Ceramics Design
  การออกแบบ-การออกแบบแฟชั่น
  000648 ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  001704 แฟชั่นดีไซน์
  001777 ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
  001824 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
  001891 ออกแบบเครื่องแต่งกาย
  002059 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
  002090 การออกแบบทัศนศิลป์ – การออกแบบแฟชั่น
  002094 การออกแบบแฟชั่น
  002201 ออกแบบแฟชั่น
  003158 ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  003161 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
  000516 Fashion and Textile Design
  000536 Fashion Design
  004189 Clothing and Design
  005175 Visual Design – Fashion Design
  005607 Fashion Clothing and Textile Design
  006365 การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
  การออกแบบ-อื่น ๆ
  001223 ออกแบบประยุกต์ศิลป์
  001232 ออกแบบเครื่องเรือน
  002091 การออกแบบทัศนศิลป์ – การออกแบบสื่อสาร
  002095 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
  004565 Applied Arts Design
  004569 Furniture Design
  005176 Visual Design – Communication Design
  005178 Print Media Design
  003296 การออกแบบ แขนงคอมพิวเตอร์กราฟิก
  003717 การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ
  000305 การออกแบบ
  007085 การออกแบบกราฟิก
  003124 การออกแบบนิเทศศิลป์
  003086 นวัตกรรมการออกแบบ
  002018 ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
  002183 ศิลปะการแสดง – การออกแบบเพื่อการแสดง
  006271 ศิลปะและการออกแบบ
  003267 สื่อ ศิลปและการออกแบบสื่อ
  001219 ออกแบบทัศนศิลป์
  004018 ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
  001221 ออกแบบนิเทศศิลป์
  003536 ออกแบบสื่อสาร
  007318 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
  สถาปัตยกรรม
  001119 สถาปัตยกรรม
  001121 สถาปัตยกรรมศาสตร์
  001124 สถาปัตยกรรมไทย
  001422 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  002332 สถาปัตยกรรมผังเมือง
  000796 ภูมิสถาปัตยกรรม
  002000 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
  006260 สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
  002004 สถาปัตยกรรมศาสตร์(สถาปัตยกรรม)
วิศวกรรมศาสตร์ ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 000210 การพัฒนาซอฟต์แวร์
  000888 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมิเดีย
  001406 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  001713 มัลติมีเดีย
  001753 ดิจิทัลอาร์ตส์
  001760 การออกแบบสื่อนวัตกรรม
  001781 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย
  001782 มัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
  001828 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  001839 การออกแบบมัลติมีเดีย
  001894 เทคโนโลยีภาพยนตร์คอมพิวเตอร์
  001932 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
  001990 ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
  002055 แอนนิเมชัน
  002089 การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
  002102 คอมพิวเตอร์กราฟิก
  002149 ภาพยนตร์และดิจิตอล
  003165 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน
  003232 การออกแบบสื่อดิจิทัล
  003233 มัลติมีเดียแอนิเมชัน
  003247 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  003577 สื่อดิจิทัล
  003620 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
  003709 คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
  003721 เทคโนโลยีมีเดีย
  003763 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  001476 Software Development
  004352 Applied Computer Science Multimedia
  004699 Multimedia Technology
  004912 Multimedia
  004932 Digital Arts
  004937 Innovative Media Design
  004943 Computer Graphics and Multimedia
  004986 MULTIMEDIA DESIGN
  005029 Cinema and Computer Technology
  005057 Computer Animation
  005108 Grathic and Multimedia Design
  005152 Animation
  005174 Interactive Design and Game Development
  005185 Computer Graphic
  005224 Department Of Film And Digital
  005669 Digital Media Design
  005670 Multimedia Animation
  005681 Interactive and Multimedia Design
  005792 Digital Media
  005809 Computer Multimedia
  005868 Computer Game Multimedia
  005878 Media Technology
  006106 Multimedia and Animation Technology
  006107 Multimedia and Internet System Engineering
  006184 Technology Multimedia and Animation
  001671 คอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย
  001674 คอมพิวเตอร์อาร์ต
  001767 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
  002101 ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
  002104 คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์
  002287 นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
  002978 คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
  003359 3D Animation/Digital Effects
  003697 ศิลปกรรม (ดิจิทัลอาร์ต)
  003720 มีเดียอาร์ต
  003724 มัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์
  004030 กราฟิกดีไซน์
  006234 เกมและแอนิเมชัน
  006300 ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม
  007045 ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า
  006491 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
  002098 ครุศาสตร์การออกแบบ
  เคมีประยุกต์
  001292 เคมีประยุกต์
  001303 เคมีอุตสาหกรรม
  001304 เคมีอุตสาหกรรม – เครื่องมือวิเคราะห์
  004616 Applied Chemistry
  004624 Industrial Chemistry
  004625 Industrial Chemistry - Analytical Instrumentation
  001290 เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
  002105 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
  จุลชีววิทยา
  000426 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  006055 Industrial Microbiology
  000420 จุลชีววิทยา
  ชีวเคมี
  000443 ชีวเคมี
  000444 ชีวเคมีทางการแพทย์
  000445 ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
  004062 Biochemistry
  004063 Medical Biochemistry
  004064 Biochemistry and Biochemical Technology
  เซรามิกส์/เครื่องเคลือบดินเผา
  001311 เครื่องปั้นดินเผา
  001313 เครื่องเคลือบดินเผา
  001319 เซรามิกส์
  001461 เทคโนโลยีเซรามิก
  002044 เทคโนโลยีเซรามิกส์
  000094 Ceramic Technology
  000095 Ceramics
  ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์/ยาง
  000638 ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  001396 เทคโนโลยีปิโตรเคมี
  001407 เทคโนโลยียาง
  001408 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  003309 วัสดุศาสตร์(อุตสาหกรรมยาง)
  004180 Petrochemicals and Polymeric Materials
  004689 Petrochemical Technology
  004700 Rubber and Polymer Technology
  005734 Materials Science(Rubber Industry)
  006164 Rubber Technology
  000943 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
  000636 ปิโตรเคมี
  วัสดุศาสตร์
  000856 วัสดุศาสตร์
  001409 เทคโนโลยีวัสดุ
  001410 เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
  003726 วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
  004333 Materials Science
  004701 Materials Technology
  004702 Material Product Technology
  005881 Advanced Materials and Nanotechnology
     
  อัญมณีและเครื่องประดับ
  000857 วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)
  001236 อัญมณีวิทยา
  001237 อัญมณีและเครื่องประดับ
  001315 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
  001471 เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
  004334 Material Science (Gems and Jewelry)
  004572 Gemology
  004573 Gems and Jewelry
  004629 Metalwork and Jewelry
  004743 Jewelry Modeling Technology
  001460 เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี
  วิทยาการเดินเรือ
  000899 วิทยาการเดินเรือ
  002451 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
  006113 Nautical Science
  วาริชศาสตร์
  000865 วาริชศาสตร์
  000942 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  004340 Aqutic Science
  004387 Marine Science
  สถิติ
  001125 สถิติ
  001126 สถิติการศึกษา
  001128 สถิติประยุกต์
  001129 สถิติศาสตร์
  004510 Applied Statistics
  004508 Educational Statistics
  006178 Statistics
  002191 สถิติธุรกิจและการประกันภัย
  คณิตศาสตร์
  000357 คณิตศาสตร์
  000360 คณิตศาสตร์ประยุกต์
  000961 วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  001866 คณิตศาสตร์ประกันภัย
  002432 Mathematics
  รังสีประยุกต์และไอโซโทป
  000823 รังสีประยุกต์และไอโซโทป
  004312 Applied Radiation and Isotopes
  เครื่องหนัง
  001312 เครื่องหนัง
  004627 Leatherwork
  เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
  001421 เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
  004713 Industrial Art Technology
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
  000967 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
  001467 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
  004401 Wood Science and Technology
  004739 Pulp and Paper Technology
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  000970 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  004404 Textile Science and Technology
  003858 ธุรกิจเสื้อผ้า
  ฟิสิกส์ประยุกต์
  000718 ฟิสิกส์ประยุกต์
  000719 ฟิสิกส์ประยุกต์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
  000722 ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  000723 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
  002145 ฟิสิกส์ประยุกต์ – พลังงาน
  004233 Applied Physics
  004234 Applied Physics - Science and Industry Instrumention
  004237 Electronics Physics
  004238 Industrial Physics and Medical Instrumentation
  005220 Applied Physics – Energy
  002146 ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  นักบินและเทคโนโลยีด้านการบิน
  000025 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  000042 การจัดการจราจรทางอากาศ
  000059 การจัดการท่าอากาศยาน
  002138 นักบิน
  002354 การบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน
  002358 การบำรุงรักษาอากาศยาน
  003072 อิเล็กทรอนิกส์การบิน
  003617 การบิน
  000820 Air Cargo Management
  000853 Air Traffic Management
  000912 Airport Management
  005214 Aviation Pilot Development
  005392 Aircraft Maintenance – Aircraft Instrument
  005395 Aircraft Maintenance – Airframe and Powerplant
  005566 Aircraft Electronics
  005806 Aviation
  006457 นักบินพาณิชย์
  007513 บริหารกิจการการบิน
  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  001283 เคมี
  000431 ชีววิทยา
  000716 ฟิสิกส์
  000519 ธรณีวิทยา
  001811 ธรณีศาสตร์
  000675 พฤกษศาสตร์
  000696 พันธุศาสตร์
  000700 พืชศาสตร์
  001160 สัตววิทยา
  003168 สัตวเวชศาสตร์
  001161 สัตวศาสตร์
  000938 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  วิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ
  000678 พลังงานทดแทน
  000933 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
  003157 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  000924 วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
  003688 ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  004026 วิศวกรรมการเงิน
  003622 โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
  002306 โภชนาการอาหารและการกำหนดอาหาร
  006519 วิทยาการอาหารและโภชนาการ
  003677 อุตสาหกรรมงานอาหาร
  007183 อุตสาหกรรมอาหาร
  003813 Applied Bioscience
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอากาศยาน
  000982 วิศวกรรมการบินและอวกาศ
  000983 วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
  001956 วิศวกรรมการบินและอวกาศ และบริหารธุรกิจ
  002172 วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
  002363 วิศวกรรมอากาศยาน
  003712 วิศวกรรมอากาศยาน
  004413 Aerospace Engineering
  005079 Aerospace Engineering and Business Administration
  005244 Aviation Maintenance Engineering
  005398 Aviation Engineering
  005690 Aeronautical Engineering
  007081 วิศวกรรมการบิน
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเกษตร
  001033 วิศวกรรมเกษตร
  001040 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  003274 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  003306 วิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร
  003807 วิศวกรรมการเกษตร
  002662 Agricultural and Forest Engineering
  004446 Agricultural Engineering
  004451 Agricultural Machinery Engineering
  005704 Agricultural and Food Engineering
  005731 Agro-Process Engineering
  005954 Agricultural Process Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมยานยนต์
  000456 ช่างยนต์
  001991 ยานยนต์
  002315 วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
  003573 วิศวกรรมยานยนต์
  004070 Auto Mechanics
  004433 Automotive Engineering
  005109 Auto Machanics
  005357 Automotive Design and   Manufacturing Engineering
  006029 Automotive Technology
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมชีวภาพ
  003725 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  003815 วิศวกรรมชีวภาพ
  003946 วิศวกรรมชีวเคมี
  002670 Biotechnology and Bioprocess Engineering
  005632 Biological Engineering
  005880 Bioprocess Engineering
  005958 Biological Systems Engineering
  005993 Biochemical Engineering
  000996 วิศวกรรมชีวการแพทย์
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเซรามิกส์
  001043 วิศวกรรมเซรามิก
  003880 Ceramic and Materials Science and Engineering
  004454 Ceramic Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเคมี
  001034 วิศวกรรมเคมี
  001036 วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  001294 เคมีวิศวกรรม
  002407 วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  003246 วิศวกรรมเคมีบูรณาการ
  000102 Chemical Engineering
  002672 Chemistry and Chemical Engineering
  003344 Chemical and Biochemical Engineering
  003881 Chemical Engineering and Applied Chemistry
  003882 Chemical Engineering and Petroleum Refining
  003883 Chemical System Engineering
  004448 Chemical and Biological Engineering
  005418 Chemical and Process Engineering
  005680 Integrated Chemical Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมชลประทาน/วิศวกรรมน้ำ/วิศวกรรมดิน
  000995 วิศวกรรมชลประทาน
  000998 วิศวกรรมดินและน้ำ
  001001 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
  001002 วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ
  001053 วิศวกรรมแหล่งน้ำ
  001958 วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
  002381 วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน
  003127 วาริชวิศวกรรม
  002396 Water and Wastewater Engineering
  002713 Soil Engineering
  003921 Soil Engineer
  004424 Soil and Water Engineering
  005081 Civil Engineering-Water Resources
  005411 Civil Engineering - Irrigation
  005582 Aquacul Engineering
  006207 Water Resources Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมโทรคมนาคม
  001054 วิศวกรรมโทรคมนาคม
  001065 วิศวกรรมไฟฟ้า - โทรคมนาคม
  003304 วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
  003702 วิศวกรรมโทรคมนาคม
  004459 Telecommunication Engineering
  004467 Electrical Engineering - Telecommunication
  005356 Communication Engineering
  005729 Telecommunications and Electronics Engineering
  005863 Telecommunications Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  000994 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  000997 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  001957 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
  002174 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
  002406 วิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์
  003194 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และชีวการแพทย์
  003303 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  003334 วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
  003701 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
  003800 วิศวกรรมเครือข่าย
  004421 Computer Engineering
  004423 Software Engineering
  005080 Software and knowledge Engineering
  005246 Computer Anemation and Game Engineering
  005417 Software Systems Engineering
  005639 Computer and Biomedical Engineering
  005728 Computer and Network Engineering
  005862 Computer and Multimedia Engineering
  005948 Network Engineering
  006107 Multimedia and Internet System Engineering
  000886 วิทยาการคอมพิวเตอร์
  000887 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  003805 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  006258 เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมระบบควบคุม
  001012 วิศวกรรมระบบควบคุม
  001013 วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  004435 Control Engineering
  004436 Control System and Instrumentation Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  001062 วิศวกรรมไฟฟ้า
  001063 วิศวกรรมไฟฟ้า - การวัดคุม
  001064 วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์
  001066 วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
  001067 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  001068 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  001069 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  001070 วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
  001071 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
  001602 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  001732 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  001919 วิศวกรรมอุตสาหการ
  002148 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  002205 อุตสาหกรรมไฟฟ้า
  002317 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  003166 วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์
  003546 วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
  003703 วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
  003804 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  003944 ไฟฟ้า
  000338 Electrical Engineering
  003887 Electrical Engineering and Electronics
  004465 Electrical Engineering - Control
  004466 Electrical Engineering - Electronics
  004468 Electrical Engineering - Electrical Power
  004469 Electrical Communications Engineering
  004470 Electromechanic Manufacturing Engineering
  004471 Electrical and Computer Engineering
  004472 Electrical Engineering and Systems
  004473 Microelectronic Engineering
  004830 Electrical and Electronics
  004920 Power
  005223 Industrial Electricity
  005359 Electrical And Electronics Engineering
  005613 Electrical Engineering - Computer
  005769 Electrical and Information Engineering
  005864 Electrical and Energy Engineering
  005952 Electrical and Electronics Trade
  005991 Electrical
  000341 Electrical Power
  001067 วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม)
  001063 วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยระบบวัดคุม)
  003077 ไฟฟ้ากำลัง
  006487 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  001026 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  001029 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  001254 อิเล็กทรอนิกส์
  001255 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  001748 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  002206 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  002318 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – โทรคมนาคม
  002338 อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
  002339 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
  002352 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – อิเล็กทรอนิกส์
  003076 อิเล็กทรอนิกส์
  003312 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  003760 อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  000358 Electronics and Computer
  005270 Electronic Engineering
  004445 Electronic and Telecommunication Engineering
  004589 Electronics
  004928 Power Electronics
  005270 Electronics Engineering
  005360 Electronics and Telecommunication Engineering - Telecommunication
  005378 Electronics Computer
  005379 Electronics   Communication 
  005390 Electronics and Telecommunication Engineering(Electronics)
  005569 Electronic
  005737 Electronic and Computer System Engineering
  005915 Electronic and Computer
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอาหาร
  000978 วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  000988 วิศวกรรมการอาหาร
  001025 วิศวกรรมอาหาร
  001051 วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
  000569 Food Engineering
  000578 Food Process Engineering
  007362 วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอุตสาหการ
  001032 วิศวกรรมอุตสาหการ
  001607 วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
  001608 วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล
  001609 วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมประกอบ
  002207 อุตสาหกรรมอุตสาหการ
  002319 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ
  002320 วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
  004834 Industrial Engineering Production
  004835 Industrial Engineering Machine Tools
  004836 Industrial Engineering welding and Fabrication
  005361 Industrial Engineering Management
  005362 Industrial Engineering - Manufacturing
  006053 Industrial Engineering
  006150 Production Engineering
  000981 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  007344 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
  000891 วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม
  007346 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
  000378 Engineering Management
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมสารสนเทศ
  001019 วิศวกรรมสารสนเทศ
  001733 วิศวกรรมระบบสารสนเทศ
  002173 วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
  003062 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  004439 Information Engineering
  004921 Information Systems Engineering
  005245 Information and Communication Engineering
  005557 Information and Communication Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมโลจิสติกส์
  001734 วิศวกรรมโลจิสติกส์
  003683 วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
  003727 วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  003767 วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
  004922 Logistics Engineering
  005882 Management Engineering and Logistics
  005920 Logistics Engineering and Management
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมการผลิต
  000985 วิศวกรรมการผลิต
  001011 วิศวกรรมระบบการผลิต
  002444 วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ
  002632 วิศวรรมการผลิตและระบบ
  002761 MANUFACTURING ENGINEERING AND OPERATIONS MANAGEMENT
  004414 Manufacturing Engineering
  004434 Manufacturing Systems Engineering
  005442 Manufacturing Systems Engineering and Automation
  006150 Production Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ
  000990 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
  001061 วิศวกรรมโลหการและวัสดุ
  001060 วิศวกรรมโลหการ
  001016 วิศวกรรมวัสดุ
  001960 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  002425 วิศวกรรมวัสดุและโลหการ
  004417 Materials Handling Engineering
  004463 Metallurgical Engineering
  004464 Metallurgical and Materials Engineering
  005083 Mechanical and Manufacturing Engineering
  005430 Materials and Metallurgical Engineering
  006091 Materials Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  001028 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล
  001037 วิศวกรรมเครื่องกล
  001038 วิศวกรรมเครื่องกล สาขาการผลิต
  001045 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  001750 เมคคาทรอนิกส์
  001992 เครื่องมือกล
  002176 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  002203 อุตสาหกรรมเครื่องกล
  001045 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  003118 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  003258 แมคคาทรอนิกส์
  003645 วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
  004449 Mechanical Engineering for Manufacturing
  005110 Mechanical Engineer
  005247 Mechatronics and Robotics Engineering
  005423 Machatronic Engineering
  006096 Mechanical Engineering
  006098 Mechatronics
  006099 Mechatronics Engineering
  003802 เครื่องกล
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเหมืองแร่
  001049 วิศวกรรมเหมืองแร่
  001050 วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
  004457 Mining Engineering
  004458 Mining and Metallurgical Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเรือ
  000999 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  001047 วิศวกรรมเรือ
  006114 Naval Architecture and Marine Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมสิ่งทอ
  001022 วิศวกรรมสิ่งทอ
  001035 วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
  004441 Textile Engineering
  004447 Textile Chemistry Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเครื่องมือ
  001015 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  001042 วิศวกรรมเครื่องมือ
  001771 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
  003292 วิศวกรรมแม่พิมพ์
  003947 วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
  004438 Instrumentation System Engineering
  004453 Tool Engineering
  005718 Tools and Die Engineering
  005994 Tool and Materials Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-อื่น ๆ
  000986 วิศวกรรมการวัดคุม
  000991 วิศวกรรมขนส่ง
  001000 วิศวกรรมทรัพยากรธรณี
  001005 วิศวกรรมปิโตรเลียม
  001008 วิศวกรรมพลาสติก
  001009 วิศวกรรมพอลิเมอร์
  001024 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
  001039 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
  001041 วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
  003067 วิศวกรรมพลังงานทดแทน
  004415 Instrumentation Engineering
  004418 Transportation Engineering
  004422 Irrigation Engineering
  004425 Georesources Engineering
  004428 Petroleum Engineering
  004431 Plastics Engineering
  004432 Polymer Engineering
  004443 Post – Harvest and Processing Engineering
  004450 Marine Engineering
  004452 Garment Engineering
  005561 Renewable Energy Engineering
  000977 วิศวกรรมกระบวนการ
  000992 วิศวกรรมความปลอดภัย
  001007 วิศวกรรมพลังงาน
  001020 วิศวกรรมสำรวจ
  001023 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  001963 วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
  003784 วิศวกรรมการจัดการ
  006322 วิศวกรรมอัตโนมัติ
  002099 ครุศาสตร์วิศวกรรม
  007057 วิศวกรรมการพิมพ์
  007088 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
  002316 วิศวกรรมนาโน
  007412 วิศวกรรมวัสดุนาโน
  006452 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
  007342 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  006407 ธุรกิจวิศวกรรม
  000379 Engineering or Technology
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง
  000177 Construction Engineering
  001052 วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
  001057 วิศวกรรมโยธา
  001962 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
  002597 วิศกรรมโยธา
  003211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
  002107 ช่างโยธา
  003713 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
  เทคโนโลยี
  001327 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
  001342 เทคโนโลยีการผลิต
  001368 เทคโนโลยีการเชื่อม
  001373 เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ
  001412 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
  001413 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
  001447 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  001455 เทคโนโลยีอุตสาหการ
  001457 เทคโนโลยีเครื่องกล
  001459 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
  001478 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
  001481 เทคโนโลยีไฟฟ้า
  001605 เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  001955 เทคโนโลยีการบิน
  002128 เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
  002129 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  002132 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
  002136 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  002276 เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
  002566 เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์
  003064 เทคโนโลยีรถยนต์
  003183 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  003184 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
  003465 เทคโนโลยีอิเลคโทรนิคส์
  003574 เทคโนโลยียานยนต์
  003691 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
  003799 เทคโนโลยีโลจิสติกส์
  003939 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  000342 Electrical Power Technology
  000344 Electrical Technology
  000371 Electronics Technology
  004636 Metal Forming Technology
  004647 Production Technology
  004666 Welding Technology
  004671 Materials Handling Technology
  004704 Refrigeration and Air-Conditioning Engineering Technology
  004705 Machine Design and Manufacturing Technology
  004724 Electronic Technology
  004725 Industrial Electronics
  004726 Power Electronics Technology
  004734 Power Technology
  004748 Telecommunication Technology
  004749 Industrial Electrical Technology
  004832 Furniture Technology and Design
  005078 Aviation Technology
  005212 Electronic and Telecommunication Technology
  005327 Logistics Technology and Transportation Management
  005559 Auto-mechanics Technology
  005628 Electrical and Electronics Technology
  005629 Automotive and Automotive parts Technology
  005856 Tool and Die Technology
  005947 Logistics Technology
  006029 Automotive Technology
  006056 Industrial Technology
  006068 Manufacturing Technology
  006097 Mechanical Technology
  001375 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  001376 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  001390 เทคโนโลยีทางทะเล
  001395 เทคโนโลยีธรณี
  001480 เทคโนโลยีโยธา
  002114 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
  002119 เทคโนโลยีก่อสร้าง
  002123 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
  002567 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
  003678 เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
  006501 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
  001423 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  003159 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
  002940 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
  003676 เทคโนโลยีความงาม
  001401 เทคโนโลยีพลังงาน
  006281 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
  007169 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
  001845 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  001889 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
  001472 เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า
  เทคโนโลยี-ด้านวิศวกรรม
  001414 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
  001415 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  001416 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  001417 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  001418 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ
  001420 เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้
  002277 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
  002403 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  003775 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์
  003777 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  004706 Welding Engineering Technology
  004707 Automotive Engineering Technology
  004708 Electronics Engineering Technology
  004709 Power Electronics Engineering Technology
  004710 Tool Engineering Technology
  004712 Wood Engineering Technology
  005328 Polymer Engineering Technology
  005414 Mechatronics Engineering Technology
  005927 Tool and Die Design Engineering Technology
  005929 Electrical Engineering Technology
  006307 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  002034 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง
  002035 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  002036 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการผลิต
  002037 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  002038 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล
  002039 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  003762 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีโยธา
  002042 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  002043 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  003220 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
  003222 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  002280 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  002281 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
  002041 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  002063 การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
  002433 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  000052 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
  000080 การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  003689 การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
  001282 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  001300 เคมีสิ่งแวดล้อม
  002110 ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
  002442 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  001329 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  001433 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  000971 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  000951 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  000959 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  001179 สิ่งแวดล้อม
  007385 สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
  001181 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  001180 สิ่งแวดล้อมศึกษา
  003245 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
  001216 อนามัยสิ่งแวดล้อม
  006496 อนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย
  อุตสาหกรรมบริการ
  000370 คหกรรมศาสตร์
  002010 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
  001251 อาหารและโภชนาการ
  003648 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  สารสนเทศ
  002066 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  000079 การจัดการสารสนเทศ
  007071 การออกแบบเว็บและเนื้อหา
  006309 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  003030 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
  000381 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  001425 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  001427 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  003745 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  007409 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
  002634 นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
  001888 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  003641 ภูมิสารสนเทศ
  004033 ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  000813 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  002760 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  000818 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  001724 วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  007047 วิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
  001744 สารสนเทศ
  001173 สารสนเทศศาสตร์
  001175 สารสนเทศศึกษา
  000162 Computer Information Systems
  001502 Information System Development
  โลจิสติกส์
  007286 การขนส่งสินค้าทางอากาศ
  007285 การจราจรทางอากาศ
  สถาปัตยกรรม
  003687 การจัดการงานช่างและผังเมือง
เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
  001310 เครื่องจักรกลเกษตร
  001324 เทคนิคการเกษตร
  001344 เทคโนโลยีการผลิตพืช
  001345 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  001347 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
  001354 เทคโนโลยีการยาง
  001365 เทคโนโลยีการเกษตร
  001366 เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตสัตว์
  001367 เทคโนโลยีการเกษตร – การผลิตพืช
  001380 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  001384 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
  001458 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  002269 เทคโนโลยีการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช)
  002466 เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
  003128 เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  003134 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  003305 เกษตรเคมี
  002663 Agricultural Mechanics
  004626 Agricultural Machinery
  004634 Agricultural Techniques
  004648 Crop Production Technology
  004649 Plant Production Technology
  004650 Animal Production Technology
  004651 Technology of Aquatic Animal Product
  004663 Agricultural Technology
  004664 Agricultural Technology - Animal Production
  004665 Agricultural Technology - Plant Production
  004678 Agricultural Biotechnology
  004733 Agricultural Machinery Technology
  005311 Agricultural Mechanic
  005321 Agricultural   Technology (Plant Production   Technology Program)
  005459 Agricultural Technology (Plant Production Technology)
  005583 Agricultural Machinery and Mechatronics
  005587 Agriculture (Agricultural Techonology)
  005730 Agriculture(Agro-Chemistry)
  006164 Rubber Technology
  001275 เกษตรกลวิธาน
  001286 เคมีการเกษตร
  001974 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
  001484 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  001976 วิทยาศาสตร์เกษตร
  002193 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  002941 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
  007315 เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
  006438 เทคโนโลยีระบบเกษตร
  001340 เทคโนโลยีการประมง
  007387 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  000926 วิทยาศาสตร์การอาหาร
  000928 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  000965 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  001363 เทคโนโลยีการอาหาร
  001364 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
  001393 เทคโนโลยีทางอาหาร
  001442 เทคโนโลยีอาหาร
  001684 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
  002135 เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
  002167 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
  002168 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
  002351 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  002807 เทคโนโลยีทางการอาหาร
  003655 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
  000583 Food Science and   Technology
  000598 Food Technology
  004376 Food Science
  004377 Food Science and Nutrition
  004662 Food Technology and Nutrition
  004890 Food Industrial Technology
  005211 Food Technology and   Nutrition
  005838 Food Biotechnology
  000531 ธุรกิจอาหาร
  007381 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
  007383 โภชนาการและการประกอบอาหาร
  006256 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
  อุตสาหกรรมเกษตร
  000643 ผลิตภัณฑ์ประมง
  000690 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  000841 วนผลิตภัณฑ์
  000897 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
  001265 อุตสาหกรรมเกษตร
  001337 เทคโนโลยีการบรรจุ
  001349 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  001362 เทคโนโลยีการหมัก
  001379 เทคโนโลยีชีวภาพ
  001381 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  001398 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
  001400 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  001437 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  001438 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
  001453 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  001681 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
  001847 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  002056 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
  002273 เทคโนโลยีการประมง (ด้านผลิตภัณฑ์ประมง)
  002275 เทคโนโลยีแปรรูปชีวภาพ
  002409 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
  002922 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
  002924 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  002932 แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
  003329 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
  003463 เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
  003464 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมอาหาร
  003809 อุตสาหกรรมเกษตร
  003860 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  003863 เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
  000580 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
  002518 Packaging
  002688 Food Engineering and Bioprocess Technology
  002689 Food Processing
  002772 POST-HARVEST AND FOOD PROCESS ENGINEERING
  002965 Post Harvest Techology
  003915 Postharvest
  004185 Fishery Products
  004213 Agro-Industrial Product Development
  004321 Forest Products
  004595 Agricultural Industry
  004596 Agro - Industry
  004653 Product Development Technology
  004661 Fermentation Technology
  004677 Biotechnology
  004679 Agro-Industrial Biotechnology
  004691 Fishery Products Technology
  004693 Industrial Design Technology
  004719 Postharvest Technology and Package
  004730 Agro-Industrial Technology
  004888 Industrial Biotechnology
  005153 Marine Product Technology
  005325 Fishery Technology (Product Program)
  005326 Bio – processing   Technology
  005420 Agro-Industry Technology and Management
  005956 Agriculture Industries
  005983 Food Safety Management and Technology
  006126 Packaging Technology
  006147 Post Harvest Techology
  003607 เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
  006373 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
  002218 การจัดการธุรกิจเกษตร
  003231 การจัดการธุรกิจอาหาร
  000096 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  000092 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
     
     
  สิ่งทอ
  000649 ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  001178 สิ่งทอ
  001399 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  001456 เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
  001469 เทคโนโลยีเสื้อผ้า
  002296 ผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
  002391 ผ้าและเส้นใย
  002551 เครื่องทอ-ย้อม
  003201 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  003459 เทคนิคสิ่งทอ
  003859 แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า
  004536 Textile
  004692 Textile Product Technology
  004732 Textile Chemistry Technology
  004741 Garment Technology
  005343 Textiles and Clothing - Clothing Technology
  005645 Textiles and Garments
  005980 Fashion and Garment Technology
  006186 Textiles and Clothing
  วิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร
  003795 การจัดการการเกษตร
  007124 การจัดการเกษตรอินทรีย์
  007089 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  006361 การผลิตพืช
  001280 เกษตรเขตร้อน
  002246 เกษตรป่าไม้
  001973 เกษตรยั่งยืน
  003735 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
  003135 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาพืชศาสตร์
  003772 เกษตรอินทรีย์
  004003 ทรัพยากรเกษตร
  006590 ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  002140 นิเทศศาสตร์เกษตร
  000685 พัฒนาการเกษตร
  007160 พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
  000705 พืชไร่
  000702 พืชศาสตร์ – พืชไร่นา
  000701 พืชศาสตร์ – พืชสวน
  000703 พืชสวน
  001584 โรคพืช
  001585 โรคพืชวิทยา
  000929 วิทยาศาสตร์การเกษตร
  000939 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
  007042 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  000957 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  001006 วิศวกรรมป่าไม้
  001556 เศรษฐศาสตร์เกษตร
  001200 ส่งเสริมการเกษตร
  002331 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  001157 สัตวบาล
  003668 เกษตรศาสตร์ (การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
  007176 Agricultural Development and Agribusiness Management
  000143 การบริหารธุรกิจเกษตร
  000524 ธุรกิจการเกษตร
  003806 Agricultural
  004501 Agricultural Education
  001343 Animal Production
  การประมง
  000067 การจัดการประมง
  002436 การประมง
  000324 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  000616 ประมง
  000923 วิทยาศาสตร์การประมง
  000930 วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ การพยาบาล
เภสัชศาสตร์ 000185 การพยาบาล
  000206 การพยาบาลและผดุงครรภ์
  000641 ผดุงครรภ์
  000665 พยาบาลศาสตร์
  000670 พยาบาลและผดุงครรภ์
  001700 พยาบาล
  003415 การผดุงครรภ์
  003418 การพยาบาลและการผดุงครรภ์
  001351 Nursing
  004183 Midwifery
  006116 Nursing and Midwifery
  006119 Nursing Science
  เภสัชศาสตร์
  000111 การบริบาลทางเภสัชกรรม
  001486 เภสัชกรรม
  001495 เภสัชบริบาลศาสตร์
  001832 PHARMACY PROGRAM (INTERNATIONAL)
  002438 เภสัชศาสตร์
  003635 บริบาลเภสัชกรรม
  006131 Pharmaceutical Care
  006132 Pharmaceutical Sciences
  006134 Pharmaceutics
  006136 Pharmacy
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  001242 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  001988 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  003715 วิทยาการความปลอดภัย
  004578 Occupational Health and Safety
  005106 Safety Technology and Occupational Health
  006165 Safety Science
  006592 อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  สหเวชศาสตร์
  000014 กายภาพบำบัด
  000349 กิจกรรมบำบัด
  000366 ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
  000832 รังสีเทคนิค
  001269 อุปกรณ์การแพทย์
  001270 อุปกรณ์ชีวการแพทย์
  001325 เทคนิคการแพทย์
  001439 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  000788 Physical Therapy
  000789 Physiotherapy
  002370 Occupational Therapy
  002458 Communication Disorders
  004317 Radiological Technology
  004318 Technical Radiology
  004598 Medical Instrumentation
  004599 Biomedical Instrumentation
  004720 Cardio – Thoracic Technology
  006103 Medical Technology
     
  บริการด้านสุขภาพ
  000303 การส่งเสริมสุขภาพ
  003676 เทคโนโลยีความงาม
  004019 บูรณาการสุขภาพและความงาม
  003586 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
  007044 สุขภาพความงามและสปา
  006530 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  000931 วิทยาศาสตร์การแพทย์
  003716 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  000952 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  001191 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
  007287 การจัดการสุขภาพชุมชน
  006566 การสร้างเสริมสุขภาพ
แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ 001565 แพทยศาสตร์
  001566 แพทยศาสตร์ (ชนบท)
  001567 แพทยศาสตร์ (แนวใหม่)
  004806 Medicine (MESRAP)
  004807 Medicine (CTPB)
  006104 Medicine
  การแพทย์แผนไทย
  000337 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  001568 แพทย์แผนไทย
  002144 แพทย์แผนไทยประยุกต์
  002238 การแพทย์แผนไทย
  005219 Applied Thai Traditional   Medicine
  005293 Thai Traditional Medicine
  005170 Thai Medicine
  005219 Applied Thai Traditional Medicine
  การแพทย์พื้นบ้าน
  001652 การแพทย์แผนตะวันออก
  001854 การแพทย์แผนจีน
  002996 การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
  003171 การแพทย์ล้านนา
  004863 Oriental Medicine
  004999 National of Science (Chinese Medical)
  005523 Traditional and Alternative Medicine
  005617 Lanna Medicine
  003592 Chinese Medicine
  สัตวแพทยศาสตร์
  001162 สัตวแพทยศาสตร์
  001323 เทคนิคการสัตวแพทย์
  006202 Veterinary Medicine
  006204 Veterinary Technology
  ทันตแพทยศาสตร์
  000514 ทันตแพทยศาสตร์
  004103 Dental Surgery
  004104 Dentistry
 
You are here: Home