สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559       

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (7) และมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม     เพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงขอประกาศกำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา โรงเรียน สถานศึกษา    หรือสถาบันการศึกษา ระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้นักเรียนหรือนักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. นักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็น     ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน และเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา/ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)        

          ข้อ 2. การให้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2559 ให้กู้ยืมได้ ไม่เกินขอบเขตของแต่ละรายการที่กำหนดไว้ ดังนี้

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

บาท/ราย/ปี

ค่าครองชีพ

บาท/ราย/ปี

รวม

บาท/ราย/ปี

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย

14,000

13,200

27,200

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

21,000

26,400

47,400

3. ปวท./ปวส.

3.1 พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ ประมง        สิ่งทอ คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

25,000

26,400

51,400

3.2 ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

30,000

26,400

56,400

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

บาท/ราย/ปี

ค่าครองชีพ

บาท/ราย/ปี

รวม

บาท/ราย/ปี

4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี

4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

   4.1.1 สาขาที่ขาดแคลนและ/หรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์               ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โลจิสติกส์     อุตสาหกรรมบริการ     ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน

     4.1.2 สาขาอื่น ๆ นอกจาก 4.1.1

4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

4.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.4 เกษตรศาสตร์

4.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์

4.6 แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

60,000

50,000

70,000

70,000

70,000

90,000

200,000

26,400

26,400

26,400

26,400

26,400

26,400

26,400

86,400

76,400

96,400

96,400

96,400

116,400

226,400

                   ข้อ 3. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

3.1 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ดังนี้

3.1.1 ค่าเล่าเรียน หมายความรวมถึง ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จ่ายตามภาคหรือปีการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ

3.1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเก็บตามที่                ต้นสังกัด หรือสภาสถาบันอนุมัติให้เรียกเก็บได้นอกเหนือจากข้อ 3.1.1

3.2 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน ได้แก่ ค่าครองชีพ ซึ่งหมายถึง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการให้กู้ยืมเต็มตามวงเงินที่กำหนดไว้ให้ในแต่ละรายและในแต่ละระดับชั้นการศึกษา

ข้อ 4. การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วย การดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          ข้อ 5. การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ให้ดำเนินการ ดังนี้

5.1 นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกตามจำนวนคนและจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน โดยคัดเลือกจากผู้กู้ยืมที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ภายในกำหนดเวลาเท่านั้น

5.2 นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกตามจำนวนคนและจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน โดยคัดเลือกจากผู้กู้ยืมที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินหรือยื่นคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน       ผ่านระบบ e-Studentloan ภายในกำหนดเวลาเท่านั้น ตามลำดับ ดังนี้

                      5.2.1 ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ซึ่งได้ศึกษาต่อเนื่องในระดับการศึกษาเดิมหรือเปลี่ยนระดับการศึกษา

                      5.2.2 ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลาไม่เกินสองปี (ยังไม่ครบกำหนด           ชำระหนี้) แต่ได้กลับเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาเดิม

5.2.3 ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลาเกินกว่าสองปีขึ้นไป (ครบกำหนด         ชำระหนี้แล้ว) ให้พิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย

“ศึกษาต่อเนื่อง” หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินได้ลงทะเบียนเรียนทุกปีการศึกษา

          ข้อ 6. การกู้ยืมค่าเล่าเรียนตามข้อ 3.1.1 สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กู้ยืมได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

6.1 ผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐไม่อนุมัติให้กู้ยืมค่าเล่าเรียน เว้นแต่เป็น                   ค่าเล่าเรียนที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้เรียกเก็บ

6.2 ผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของเอกชน ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนเฉพาะในส่วนที่รัฐไม่ได้อุดหนุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

6.3 ผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทางของหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หากไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลจากรัฐ อนุมัติให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนได้ตามความเป็นจริง โดยเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแล้วต้องไม่เกินขอบเขตที่กำหนด

                                                                               ประกาศ ณ วันที่                               พ.ศ. 2559

(นายสมชัย สัจจพงษ์)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
You are here: Home