สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

ความคืบหน้า กยศ. ประจำเดือนสิงหาคม 2559

(รายงานโดย ผศ. ดร. ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์)

  1. ความคืบหน้าร่าง พรบ. กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ.....

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาร่าง พรบ. กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ... เสร็จแล้ว มีสาระสำคัญดังนี้

1.1    แก้ไขชื่อร่าง พรบ. จาก “พรบ. กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ..... เป็น “ร่าง พรบ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ...”

1.2    กำหนดวิธีการให้นายจ้างเป็นผู้หักเงินเดือนนำส่งกรมสรรพากร

1.3    เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว มีผลทำให้กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ถูกยุบไป และมีการโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพันไปยังกองทุนใหม่ แต่อาจมีประเด็นว่าจะส่งผลกระทบต่อสถานะความเป็นโจทย์และจำเลยในคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและมีคำพิพากษาแล้ว จึงควรเพิ่มเติมบทบัญญัติ เพื่อสวมสิทธิเป็นคู่ความในคดีแทน

1.4    ส่งร่าง พรบ. ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) เพื่อพิจารณาต่อไป คาดว่าจะใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 45-60 วัน

  1. ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร
  2. ความคืบหน้าโครงการ “กยศ. กรอ. เพื่อชาติ”

เป็นโครงการให้องค์กรนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่หักเงินเดือนของลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ กยศ. และ กรอ. โดยมีองค์กรนายจ้างเข้าร่วมโครงการ (ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559) จำนวน 414 แห่ง เป็นหน่วยงานราชการระดับกระทรวง 157 แห่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง หน่วยงานรัฐอื่นๆ 14 แห่ง สถานศึกษา 38 แห่ง และหน่วยงานเอกชน 150 แห่ง

  1. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
  2. รายงานผลการดำเนินงาน กยศ. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

5.1    ผลการให้กู้ยืม

คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติกรอบวงเงินจัดสรรสำหรับการให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 27,554.18 ล้านบาทสำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 671,636 คน โดยมีนักเรียน นักศึกษายื่นคำขอกู้ยืมจำนวน 506,597 คน และมีผลการให้กู้ยืมจำนวน 368,507 คน หรือร้อยละ 54.87 คิดเป็นเงินกู้ยืมจำนวน 14,042.19 ล้านบาทหรือร้อยละ 50.96 ของกรอบการจัดสรร

5.2    ผลการชำระหนี้

กองทุนฯ มีผู้กู้ยืมจำนวนทั้งสิ้น 4,632,993ราย จำแนกเป็น (1) ผู้กู้กำลังศึกษา หรือ อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 2 ปี จำนวน 856,379คน (2) ผู้กู้ชำระหนี้เสร็จสิ้น จำนวน 481,095 คน (3)ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ จำนวน 3,254,453 คนและ (4) ผู้กู้เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ จำนวน 41,066คน โดยกลุ่มผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้มีเงินต้นที่ครบกำหนดชำระจำนวน 120,510.67 ล้านบาท

 

 
You are here: Home