สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 
อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
The 2017 Annual Meeting of APHEIT
at the University of the Thai Chamber of Commerce  
 
You are here: Home