สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 
อีเมล พิมพ์ PDF

ฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท. จัดโครงการผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชัน
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


The student affairs department at APHEIT held on anti-corruption event entitled,
“ Young Student Leaders Reject Corruption,”
On July 17th – 18th, 2017 at the University of the Thai Chamber of Commerce.


 
You are here: Home