สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
กำหนดการเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมสมาชิกสมาคม
วาระ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2560
เริ่มการประชุม 9.30 น.
           
วัน/ เดือน/ ปี         สถาบันที่รับเป็นเจ้าภาพ
    อังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย *
    พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ **
    พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ *
    พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี **
    พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ *
    พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ **
    พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ *
    พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยรังสิต **
    พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *
    พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยปทุมธานี **
    พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ***
    พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยทองสุข *
    พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ **
    พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก *
    พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก **
    พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม *
    พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต **
    พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ *
    พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น **
    พฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต *
    พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ **
    พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ***
    หมายเหตุ * ประชุมคณะกรรมการบริหาร
** ประชุมสมาชิกสมาคม
*** ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 
You are here: Home