สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดการเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมสมาชิกสมาคม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วาระ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2562

เริ่มการประชุม 13.30 น. กำหนดวันประชุม สถาบันเป็นเจ้าภาพ

กำหนดวันประชุม สถาบันเป็นเจ้าภาพ

วันศุกร์ที่

25

สิงหาคม

2560

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

*

วันศุกร์ที่

15

กันยายน

2560

มหาวิทยาลัยธนบุรี

*

วันศุกร์ที่

20

ตุลาคม

2560

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

*

วันเสาร์ที่

18

พฤศจิกายน

2560

งานวันสถาปนาสมาคม ( สสอท.)

วันศุกร์ที่

22

ธันวาคม

2560

มหาวิทยาลัยรังสิต

**

วันศุกร์ที่

19

มกราคม

2561

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

*

วันศุกร์ที่

16

กุมภาพันธ์

2561

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

*

วันศุกร์ที่

16

มีนาคม

2561

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

*

วันศุกร์ที่

20

เมษายน

2561

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**

วันศุกร์ที่

18

พฤษภาคม

2561

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

*

วันศุกร์ที่

15

มิถุนายน

2561

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

*

วันศุกร์ที่

20

กรกฎาคม

2561

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

***

วันศุกร์ที่

17

สิงหาคม

2561

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

*

วันศุกร์ที่

21

กันยายน

2561

มหาวิทยาลัยพายัพ

*

วันศุกร์ที่

19

ตุลาคม

2561

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

*

วันเสาร์ที่

18

พฤศจิกายน

2561

งานวันสถาปนาสมาคม ( สสอท.)

วันศุกร์ที่

21

ธันวาคม

2561

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

**

วันศุกร์ที่

18

มกราคม

2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

*

วันศุกร์ที่

15

กุมภาพันธ์

2562

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

*

วันศุกร์ที่

15

มีนาคม

2562

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

*

วันศุกร์ที่

19

เมษายน

2562

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

**

วันศุกร์ที่

17

พฤษภาคม

2562

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

*

วันศุกร์ที่

21

มิถุนายน

2562

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

*

วันศุกร์ที่

19

กรกฎาคม

2562

มหาวิทยาลัยสยาม

***

 

หมายเหตุ        * ประชุมคณะกรรมการบริหาร
                     ** ประชุมสมาชิกสมาคม
                   *** ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
                  วันที่ 18 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบสถาปนาสมาคม

 
You are here: Home