กิจกรรมของสมาคม

กำหนดเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมสมาชิกสมาคม

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม