สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Top informationalt

alt
Members and Executive Committee of APHEIT on the auspicious occasion

of 67th Birthday Anniversary of his Majesty King Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ร่วมบันทึกเทป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 
 
You are here: Home

Latest News

Contact

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND  (APHEIT)
ที่อยู่ 
382 ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5689-91 โทรสาร 0-2354-5691
Address: 328 Sri-Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
Tel. 0-2354-5689-91 Fax. 0-235-5691
E-mail address : apheit.reg@gmail.com