สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Top informationเยี่ยมชมหัวเหว่ย

APHEIT executive committee visited Huawei Technologies Co., Ltd.
and held 2nd board meeting on February 15, 2019
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี (แห่งประเทศไทย) และประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
alt

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1 st Executive Board Meeting of APHEIT of 2019
January 18, 2019
at Sripatum University

alt

 
You are here: Home

Latest News

Contact

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND  (APHEIT)
ที่อยู่ 
382 ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5689-91 โทรสาร 0-2354-5691
Address: 328 Sri-Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
Tel. 0-2354-5689-91 Fax. 0-235-5691
E-mail address : apheit.reg@gmail.com