ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2563


ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
The 3 rd APHEIT Executive Board Meeting of 2020,
on March 13 , 2020 at the Office of the Higher Education Commission.