ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
รศ.ดร.วิเชียร
เปรมชัยสวัสดิ์
2.
รศ.ดร.วรพจน์
กรีสุระเดช
3.
ดร.วสันต์
ภัทรอธิคม
4.
รศ.ดร.นุชรี
เปรมชัยสวัสดิ์
5.
ดร.วุฒนิพงษ์
วราไกรสวัสดิ์