ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
2. รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช
3. ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม
4. รศ.ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
5. ดร.วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์