ภาพกิจกรรมในอดีตก่อนจะมาเป็น สสอท

ภาพกิจกรรมในอดีตก่อนจะมาเป็น สสอท


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในยุคบุกเบิก
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2513 ในวโรกาสดังกล่าว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้า อันเป็นพลังใจแห่งสามัคคีธรรมสูงส่งยิ่ง
นำไปสู่การจัดตั้งสมาคมวิทยาลัยเอกชนแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน


สมาคมวิทยาลัยเอกชนแห่งประเทศไทย

จัดสัมมนาผู้บริหารวิทยาลัยเอกชน ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2521
ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม