ทำเนียบเลขาธิการสมาคม

ทำเนียบเลขาธิการสมาคม

ดร.สถาพร มอญโพพาน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก
1 สิงหาคม 2528 – 31 กรกฎาคม 2532
Dr.Stapon Monpopan, Vice President
Krirk University
August 1, 1985 – July 31, 1989
อาจารย์สุรี บุรณธนิต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1 สิงหาคม 2532 – 31 กรกฎาคม 2534
Mrs.Suree Booranathanit, Vice President
Bangkok University
August 1, 1989 – July 31, 1991
ดร.วัลลภ สุวรรณดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 สิงหาคม 2534 – 31 กรกฎาคม 2538
Dr.Vallop Suwandee, President
Kasem Bundit University
August 1, 1991 – July 31, 1995
ดร.วัลลภ สุวรรณดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 สิงหาคม 2538– 31 กรกฎาคม 2540
Dr.Vallop Suwandee, President
Kasem Bundit University
August 1, 1995 – July 31, 1997
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1 สิงหาคม 2540 – 31 กรกฎาคม 2546
Dr.Chavalit Meennuch, Vice President
Assumption University
August 1, 1997 – July 31, 2003
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 สิงหาคม 2546 – 31 กรกฎาคม 2548
Dr.Sanee Suwandee, Vice President
Kasem Bundit University
August 1, 2003 – July 31, 2005
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1
สิงหาคม 2548 – 31 กรกฎาคม 2552
Dr.Chavalit Meennuch, Vice President
Assumption University
August 1, 2005 – July 31, 2009
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 สิงหาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2554
Dr.Sanee Suwandee, Vice President
Kasem Bundit University
1 August 2009 – July 31, 2011
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1 สิงหาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2556
Dr.Chavalit Meennuch, Vice President
Assumption University
August 1, 2011 – July 31, 2013
ผศ.สุรวุธ กิจกุศล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1 สิงหาคม 2556 – 31 กรกฏาคม 2558
Asst.Prof. Suravudh Kijkusol, Vice President
Bangkok University
Augest 1, 2013 – July 31, 2015
ผศ.สุรวุธ กิจกุศล
รองอธิการบดีอาวุโสด้านสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559
Asst.Prof. Suravudh Kijkusol, Executive Vice President for Administrative Affairs
Bangkok University
August 1, 2015 – July 31, 2016
อาจารย์สุรเดช แสงเพ็ชร
หัวหน้ากองนิติการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฏาคม 2560
Head of Office of Legal Affairs
University of the Thai Chamber Commerce
August 1, 2016 – July 31, 2017
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฏาคม 2561
Dr.Sanee Suwandee, Vice President
Kasem Bundit University
Augest 1, 2017 – July 31, 2018
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฏาคม 2562
Dr.Sanee Suwandee, Vice President
Kasem Bundit University
Augest 1, 2017 – July 31, 2018
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฏาคม 2564
Dr.Sanee Suwandee, Vice President
Kasem Bundit University
Augest 1, 2019 – July 31, 2021
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฏาคม 2565
Dr.Sanee Suwandee, Vice President
Kasem Bundit University
Augest 1, 2021 – July 31, 2022
ดร.เสนีย์    สุวรรณดี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1 สิงหาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2567
Dr.Sanee  Suwandee, Vice  President
Kasem Bundit University
August 1, 2022 – July 31, 2024