มหาวิทยาลัย 39 สถาบัน

  รายชื่อสถาบัน List of Institutions เวปไซต์ ตัวย่อ   วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน วันที่เป็นสมาชิก สสอท. วันที่เปลี่ยนประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( Bangkok University ) www.bu.ac.th มกท. BU 28/5/2513 1/6/2513 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 24/10/2527
2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( Dhurakij Pundit University ) www.dpu.ac.th มธบ. DPU 28/5/2513 1/6/2513 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 24/10/2527
3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( Sripatum University ) www.spu.ac.th มศป. SPU 28/5/2513 1/6/2513 -เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยไทยสุริยะ วันที่ 31/01/2515 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 6/11/2530
4 มหาวิทยาลัยเกริก ( Krirk University ) www.krirk.ac.th ม.กร. KRU 28/5/2513 223901 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย เป็นสถาบัน วันที่ 15/09/2530 -เปลี่ยนประเภทจากสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยวันที่ 7/2/2538
5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( University of the Thai Chamber of Commerce) www.utcc.ac.th มกค. UTCC 17/6/2513 18/11/2520 -เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการพาณิชย์ เป็นวิทยาลัยการค้า วันที่ 9/3/2516 -เปลี่ยนประเภทและเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 24/10/2527
6 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( Assumption University of Thailand) www.au.edu มอช. A.U. 16/6/2515 28/6/2515 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 22/05/2533
7 มหาวิทยาลัยสยาม ( Siam University ) www.siam.edu มส. S.U. 28/9/2516 28/9/2516 -เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5/09/2529 -เปลี่ยนชื่อจาก มหาวิทยาลัย เทคนิคสยาม เป็นมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 24/04/2532
8 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ( Southeast Asia University ) www.sau.ac.th ม.อ.อ. SAU 6/8/2516 3/1/2521 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 5/3/2535
9 มหาวิทยาลัยพายัพ ( Payap University ) www.payap.ac.th ม.พ.ย. P.Y.U. 20/3/2517 16/8/2517 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 25/07/2527
10 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ( Vongchavalitkul University ) www.vu.ac.th ม.ว. V.U. 2/3/2527 2/3/2527 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 10/10/2537
11 มหาวิทยาลัยคริสเตียน ( Christian University of Thailand ) www.christian.ac.th ม.ค.ต. C.T.U. 7/9/2526 1/7/2527 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 15/08/2544
12 มหาวิทยาลัยรังสิต ( Rangsit University ) www.rsu.ac.th มรส. RSU 25/1/2528 24/3/2529 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 31/07/2533
13 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ( Asia-Pacific International University ) www.apiu.edu ม.น.อ. A.I.U 25/3/2529 7/8/2529 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและเปลื่ยนชื่อจากวิทยาลัยมิชชัน วันที่ 30/06/2552
14 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( Kasem Bundit University ) www.kbu.ac.th มกบ. KBU 24/2/2530 5/6/2530 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 29/01/2536
15 มหาวิทยาลัยเนชั่น ( Nation University ) www.nation.ac.th มนช. NTU. 16/2/2531 31/3/2531 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 23/08/2549 -เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยโยนก เป็นมหาวิทยาลัยเนชั่นวันที่ 30/11/2554
16 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( North Eastern University ) www.neu.ac.th ม.ภ.น. N.E.U. 8/3/2531 1/5/2531 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 27/12/2542
17 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( St.JohnUnivesity ) www.sju.ac.th มซจ. SJU. 5/1/2532 21/7/2532 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 19/03/2539
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( Mahanakorn University ) www.mut.ac.th มทม. MTU. 27/2/2533 25/8/2533 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 30/03/2537
19 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( Huachiew Chalermprakiet University) www.heu.ac.th มฉก. HCU 17/12/2524 11/3/2535 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 11/03/2535
20 มหาวิทยาลัยราชธานี ( Ratchathani University ) www.rtu.ac.th มรธ. RTU. 29/4/2536 8/7/2536 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 25/09/2546
21 มหาวิทยาลัยธนบุรี ( Thonburi University ) www.thonburi-u.ac.th มธร. TRU 27/3/2541 17/8/2543 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยวันที่ 16/1/2550 -เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี วันที่16/01/2550
22 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ( Hatyai University ) www.hu.ac.th ม.ญ. H.U. 9/4/2540 22/8/2543 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 30/05/2546
23 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ( Western University ) www.western.ac.th มท. WTU 18/6/2540 12/7/2544 -เปลี่ยนชื่อจาก”มหาวิทยาลัยณิวัฒนา” วันที่ 16/08/2547
24 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ( Eastern Asia University ) www.eau.ac.th มวอ. EAU 16/4/2539 12/7/2544  
25 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) ( Webster University Thailand) www.webster.ac.th ม.ว.ท. WUT 18/12/2540 18/7/2544  
26 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ( Chaopraya University ) www.cpu.ac.th มจพ. CPU 31/3/2541 19/7/2544  
27 มหาวิทยาลัยตาปี ( Tapee University ) www.tapee.ac.th มตป. TPU 26/2/2542 16/10/2544 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 31/07/2555
28 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ( Rattana Bundit University ) www.rbac.ac.th มรบ. RBU. 18/12/2540 16/1/2545 -เปลี่ยนชื่อ จาก มหาวิทยาลัยรัตนบัญฑิต วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เป็น มหาวิทยาลัย รัตนบัญฑิต วันที่ 8/11/2548
29 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ( The Far Eastern University ) www.feu.ac.th ม.ฟ.อ. F.E.U. 27/12/2540 22/8/2545 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 20/04/2549
30 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ( North-ChiangMai University ) www.northcm.ac.th มนช. NCU 13/9/2542 18/2/2546 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 26/05/2547
31 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ( Stamford International University ) www.stamford.edu ม.น.ช.ส. S.T.I.U. 29/11/2538 4/6/2546 – เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยนานาชาติ ชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด”วันที่ 22/8/43 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 14/02/2546 -เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” วันที่ 26/5/2547
32 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ( North Bangkok University ) www.northbkk.ac.th ม.น.ก NBU 31/10/2543 5/8/2546 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 22/06/2553
33 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ( Fatoni University ) www.ftu.ac.th ม.ฟ.น. F.T.U. 3/4/2541 26/8/2546 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 14/06/2550 -เปลี่ยนชื่อจาก “มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา” วันที่ 31/10/2556
34 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ( Patumthani University ) www.ptu.ac.th มปท. PTU. 27/12/2542 29/8/2546 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 13/05/2548
35 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ( Bangkokthonburi University ) www.bkkthon.ac.th มกธ. BTU. 28/1/2545 17/10/2546 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 11/06/2552
36 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (The Eastern University of Management and Technology) www.umt.ac.th มจทอ. EUMT. 26/2/2542 30/4/2552 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อ จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออก เฉียงเหนือ วันที่ 21/06/2552
37 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ( Rajapruk University ) www.rpu.ac.th มรพ. RPU. 20/4/2549 29/11/2549 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 19/06/2557
38 มหาวิทยาลัยชินวัตร ( Shinawatra University ) www.siu.ac.th มชว. SIU 27/12/2542 28/1/2554  
39 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ( Bangkok Suvarnabhumi University ) www.bsu.ac.th มกส. BSU 22/2/2549 2/5/2550 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 31/10/2557