มหาวิทยาลัย 39 สถาบัน

 
รายชื่อสถาบัน
List of Institutions
เวปไซต์
ตัวย่อ
 
วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน
วันที่เป็นสมาชิก สสอท.
วันที่เปลี่ยนประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
( Bangkok University )
มกท.
BU
28/5/2513
1/6/2513
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24/10/2527
2
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
( Dhurakij Pundit University )
มธบ.
DPU
28/5/2513
1/6/2513
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24/10/2527
3
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
( Sripatum University )
มศป.
SPU
28/5/2513
1/6/2513
-เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยไทยสุริยะ วันที่ 31/01/2515 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 6/11/2530
4
มหาวิทยาลัยเกริก
( Krirk University )
ม.กร.
KRU
28/5/2513
223901
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย เป็นสถาบัน วันที่ 15/09/2530 -เปลี่ยนประเภทจากสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยวันที่ 7/2/2538
5
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
( University of the Thai Chamber of Commerce)
มกค.
UTCC
17/6/2513
18/11/2520
-เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการพาณิชย์ เป็นวิทยาลัยการค้า วันที่ 9/3/2516 -เปลี่ยนประเภทและเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 24/10/2527
6
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
( Assumption University of Thailand)
มอช.
A.U.
16/6/2515
28/6/2515
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22/05/2533
7
มหาวิทยาลัยสยาม
( Siam University )
มส.
S.U.
28/9/2516
28/9/2516
-เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5/09/2529 -เปลี่ยนชื่อจาก มหาวิทยาลัย เทคนิคสยาม เป็นมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 24/04/2532
8
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
( Southeast Asia University )
ม.อ.อ.
SAU
6/8/2516
3/1/2521
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5/3/2535
9
มหาวิทยาลัยพายัพ
( Payap University )
ม.พ.ย.
P.Y.U.
20/3/2517
16/8/2517
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25/07/2527
10
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
( Vongchavalitkul University )
ม.ว.
V.U.
2/3/2527
2/3/2527
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 10/10/2537
11
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
( Christian University of Thailand )
ม.ค.ต.
C.T.U.
7/9/2526
1/7/2527
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15/08/2544
12
มหาวิทยาลัยรังสิต
( Rangsit University )
มรส.
RSU
25/1/2528
24/3/2529
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 31/07/2533
13
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
( Asia-Pacific International University )
ม.น.อ.
A.I.U
25/3/2529
7/8/2529
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและเปลื่ยนชื่อจากวิทยาลัยมิชชันเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30/06/2552
14
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
( Kasem Bundit University )
มกบ.
KBU
24/2/2530
5/6/2530
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29/01/2536
15
มหาวิทยาลัยเนชั่น
( Nation University )
มนช.
NTU.
16/2/2531
31/3/2531
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 23/08/2549 -เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยโยนก เป็นมหาวิทยาลัยเนชั่นวันที่ 30/11/2554
16
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
( North Eastern University )
ม.ภ.น.
N.E.U.
8/3/2531
1/5/2531
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27/12/2542
17
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
( St.JohnUnivesity )
มซจ.
SJU.
5/1/2532
21/7/2532
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 19/03/2539
18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
( Mahanakorn University )
มทม.
MTU.
27/2/2533
25/8/2533
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30/03/2537
19
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
( Huachiew Chalermprakiet University)
มฉก.
HCU
17/12/2524
11/3/2535
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11/03/2535
20
มหาวิทยาลัยราชธานี
( Ratchathani University )
มรธ.
RTU.
29/4/2536
8/7/2536
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25/09/2546
21
มหาวิทยาลัยธนบุรี
( Thonburi University )
มธร.
TRU
27/3/2541
17/8/2543
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยวันที่ 16/1/2550 -เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่16/01/2550
22
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
( Hatyai University )
ม.ญ.
H.U.
9/4/2540
22/8/2543
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30/05/2546
23
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
( Western University )
มท.
WTU
18/6/2540
12/7/2544
-เปลี่ยนชื่อจาก”มหาวิทยาลัยณิวัฒนา” วันที่ 16/08/2547
24
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
( Eastern Asia University )
มวอ.
EAU
16/4/2539
12/7/2544
 
25
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
( Chaopraya University )
มจพ.
CPU
31/3/2541
19/7/2544
 
26
มหาวิทยาลัยตาปี
( Tapee University )
มตป.
TPU
26/2/2542
16/10/2544
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 31/07/2555
27
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
( Rattana Bundit University )
มรบ.
RBU.
18/12/2540
16/1/2545
-เปลี่ยนชื่อ จาก มหาวิทยาลัยรัตนบัญฑิต วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เป็น มหาวิทยาลัย รัตนบัญฑิต วันที่ 8/11/2548
28
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
( The Far Eastern University )
ม.ฟ.อ.
F.E.U.
27/12/2540
22/8/2545
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20/04/2549
29
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
( North-ChiangMai University )
มนช.
NCU
13/9/2542
18/2/2546
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26/05/2547
30
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
( Stamford International University )
ม.น.ช.ส.
S.T.I.U.
29/11/2538
4/6/2546
– เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยนานาชาติ ชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด”วันที่ 22/8/43 -เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 14/02/2546 -เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” วันที่ 26/5/2547
31
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
( North Bangkok University )
ม.น.ก
NBU
31/10/2543
5/8/2546
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22/06/2553
32
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
( Fatoni University )
ม.ฟ.น.
F.T.U.
3/4/2541
26/8/2546
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย วันที่ 14/06/2550 -เปลี่ยนชื่อจาก “มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา” วันที่ 31/10/2556
33
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
( Patumthani University )
มปท.
PTU.
27/12/2542
29/8/2546
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13/05/2548
34
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
( Bangkokthonburi University )
มกธ.
BTU.
28/1/2545
17/10/2546
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11/06/2552
35
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
(The Eastern University of Management and Technology)
มจทอ.
EUMT.
26/2/2542
30/4/2552
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อ จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 21/06/2552
36
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
( Rajapruk University )
มรพ.
RPU.
20/4/2549
29/11/2549
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 19/06/2557
37
มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
( Metharath University )
มมธร.
MRU
27/12/2542
28/1/2554
– เดิมชื่อมหาวิทยาลัยชินวัตร
38
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
( Bangkok Suvarnabhumi University )
มกส.
BSU
22/2/2549
2/5/2550
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 31/10/2557
39
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
( Southeast Bangkok University )
ซอบ.
SBU
29/3/2542
17/7/2545
-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 31/1/2566