ทศวรรษ ที่ 1

ทศวรรษที่ 1 (ตั้งแต่ปี 2522 – 2532)

การสัมมนาการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2524 ณ โรงแรมรถไฟ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสัมมนา “การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับทบวงมหาวิทยาลัย”
เมื่อวันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2556 ณ ทบวงมหาวิทยาลัย

ดร.อำนวย ทะพิงค์แก นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ
นำคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี ฯพณฯ ดร.อนุวรรน์ วัฒนพงศ์ศิริ
รัฐมนตรีว่าการทบววงมหาวิทยาลัย ณ ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2533

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฯ 25 สถาบัน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2534 ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน