ทศวรรษที่ 2

ตั้งแต่ปี 2533 – 2543

ดร.ธนู กุลชล นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา (12 สิงหา) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2535 ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าว แรลลี่เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ มหาราชินี
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2536

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ จัดงานเลี้ยงรับรอง A WARM WELCOME TO PRESIDENT
& MRS.OKSENBERG AND COLLEAGUES FROM EAST-WEST CENTER เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2536 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

ดร.ธนู กุลชล นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
พร้อมด้วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าพบประธานศาลฎีกา นายประมาณ ชันซื่อ
เพื่ออวยพรปีใหม่ และหารือเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536

ดร.ธนู กุลชล นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ นำผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 25 สถาบัน
เข้าเฝ้าทูลละเอองทุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 100,000 บาท
และหนังสือ “พระราชดำรัสและพระราชนิพนธ์ ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ” โดยเสด็จพระราชกุศล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2536  ณ ศาลาดุสิตดาลัย

ดร.ธนู กุลชล นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ นำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการฝ่ายหาทุนของสมาคมฯ
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัดแฟชั่นโชว์การกุศล จำนวน 100,000 บาท
โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2537 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ และบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2538 ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ จัดงานเลี้ยงรับรอง A WARM WELCOME TO PRESIDENT
& MRS.OKSENBERG AND COLLEAGUES FROM EAST-WEST CENTER เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2536 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมฯ และผู้บริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 1,500,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2541 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 30 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศรีนครนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหา)
เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2542 ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7