วัตถุประสงค์ของสมาคม

        วัตถุประสงค์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
(1)    ร่วมมือและส่งเสริมการสร้างสามัคคีธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกับการศึกษาอื่นๆ
(2)    ร่วมมือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาแก่รัฐบาล หรือองค์การของรัฐบาล
(3)    ร่วมมือและประสานงานในด้านวิชาการ การบริหารและการปกครอง ตลอดจนการอื่นๆ ในระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยกัน เพื่อให้การศึกษาแก่นักศึกษาดำเนินไปโดยได้มาตรฐานและบังคับผลดีที่สุด
(4)    ส่งเสริมการค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยไปปฏิบัติและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์
(5)    ส่งเสริมเกียรติและฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีระดับสูง ตามที่ควรจะเป็น เพื่อให้บังเกิดความเชื่อถือศรัทธา
(6)    เผยแพร่กิจการและความเคลื่อนไหวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นที่ทราบทั้งในวงการศึกษาของชาติและประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกประเทศ
(7)    ติดต่อ ประสานงาน ร่วมมือ ให้ หรือขอคำแนะนำ หรือความช่วยเหลือ กับ หรือจากสมาคม สถาบัน หรือองค์การการศึกษา และองค์การธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
(8)    ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสงค์จะก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(9)    ปฏิบัติกิจการอื่นๆ เท่าที่จำเป็นหรือเห็นสมควร เพื่อให้บรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์ ดังกล่าวข้างต้น
(10)    สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง