สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ดร.เจริญ คันธวงศ์
อธิการบดีคนแรกและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ วัดปริวาสราชสงคราม

APHEIT performed funeral rites for Dr.Charoen Khanthaworg, the first president and founder of Bangkok University
at Wat Pariwat Ratchasongkram
on May 6, 2022

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนแรกที่ได้รับเกียรติ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในปีวาระ 2562 – 2564