คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์และการเขียน
เรียงความเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี”
ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
APHEIT’s accounting subcommittee organized a speech and essay competition on “Enhancing
Morality and Ethics in Accounting Professions” in April 9, 2021 at Rangsit University.

          ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกรับเลือก ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

          Dr. Somsak Rungruang , President – elect, joined with the Office of the Permanent Secretary for Higher Education, Science, Research and Innovation to wish her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinhorn a happy birthday on 2 April 2021 at the Sala Sahathai Samakhom Pavilon in the Grand Palace