ทำเนียบนายกสมาคม

ทำเนียบนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย


ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีวาระ 2520 – 2528
Dr. Sawai Suthipitak, President
Dhurakijpundit University
November 18, 1977 – November 30, 1985 
 

ศาสตราจารย์ปัจจัย บุนนาค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีวาระ  2528 – 2532
Prof. Patchai Bunnag, President
The University of the Thai Chamber of Commerce
December 1, 1985-July 31, 1989

ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
ปีวาระ 2532 – 2534
Dr.Amnuay Tapingkae, President
Payap University
August 1, 1989-July 31, 1991
 

ดร. ธนู กุลชล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีวาระ  2534 – 2538
Dr. Thanu Kulachol, President
Bangkok University
August 1, 1991 – July 31, 1995 

ภราดา ดร.ประทีป ม. โกมลมาศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปีวาระ  2538 – 2540
Rev.Bro.Dr.Prathip M. Komolmas,f.s.g., President
Assumption University
August 1, 19955-July 31, 1997
 

ดร.พรชัย มงคลวนิช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
ปีวาระ  2540 – 2542
Pornchai Mongkhonvanit, President
Siam University
August 1, 1997 – July 31, 1999

ดร.วัลลภ สุวรรณดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีวาระ  2542 – 2544
Dr.Vallop Suwandee, President
Kasem Bundit University
August 1, 1999 – July 31, 2001
 

ดร.บุญทอง ภู่เจริญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
ปีวาระ  2544 – 2546
Dr.Boonthong Poocharoen, President
Payap University
August 1, 2001- July, 2003

ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปีวาระ  2546 – 2548
Dr.janjira Wongkhomthong, President
Christian University
August 1, 2003 – July ,2005
 

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปีวาระ  2548 – 2550
Rev. Bancha Saenghiran, f.s.g., Ph.D. , President
Assumption University
August ,2005 – July ,2007

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีวาระ  2550 – 2552
Associate Prof.Dr.Chiradet Ousawat , President
University of Thai Chamber of Commerce
August 1,2007 – July 31,2009
 

ดร.มัทนา สานติวัตร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีวาระ  2552 – 2554
Dr.Mathana  Santiwat, President
Bangkok University
August 1,2009 – July ,2011

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
ปีวาระ 2554 – 2555
Asst.Prof.Dr.Pradit Takerngrangsarit, President
Payap University
August 1,2011 – July 31,2012
 

ดร.บัญชา เกิดมณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี
ปีวาระ  2555 – 2556
Dr.Bancha Kerdmanee, President
Thonburi University
August 1,2012 – July 31,2013

ดร.พรชัย มงคลวนิช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
ปีวาระ  2556 – 2558
Dr.  Pornchai Mongkhonvanit, President
Siam University
  August 1, 2013 – July 31, 2015
 

รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีวาระ  2558 – 2560
Associate Prof.Dr.Saowanee Thairungroj , President
University of the Thai Chamber of Commerce
August 1,2015 – July 31,2017

ดร. วัลลภ สุวรรณดี
อธิกำรบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีวำระ 2560 – 2562
Dr.Vallop Suwandee, President
Kasem Bundit University
August 1, 2017 – July 31, 2019
 

ดร.พรชัย มงคลวนิช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
ปีวาระ  2562 – 2564
Dr.  Pornchai Mongkhonvanit, President
Siam University
  August 1, 2019 – July 31, 2021


ดร.พรชัย  มงคลวนิช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
ปีวาระ  2564 – 2565
Dr.  Pornchai Mongkhonvanit, President
Siam University
August 1, 2021 – July 31, 2022

 

ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ปีวาระ  2565 – 2567
Dr.Somsak Rungruang, President
Southeast Bangkok University
August 1, 2022 – July 31, 2024