ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขานิติศาสตร์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขานิติศาสตร์
1. รศ.วิมลศิริ ชำนาญเวช
2. ดร.ธเนศ สุจารีกุล
3. นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์
4. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
5. นายประดิษฐ์ สหชัยยันต์