ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขานิติศาสตร์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขานิติศาสตร์
1.
รศ.วิมลศิริ
ชำนาญเวช
2.
ดร.ธเนศ
สุจารีกุล
3.
นายชัยยุทธ
ศรีจำนงค์
4.
นายชูเกียรติ
รัตนชัยชาญ
5.
นายประดิษฐ์
สหชัยยันต์