พิธีมอบรางวัลดีเด่น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554 โดย ฯพณฯ องคมนตรี

พิธีมอบรางวัลดีเด่น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554  โดย ฯพณฯ องคมนตรี

 • รางวัลบุคลากรดีเด่น
 • รางวัลนักศึกษาดีเด่น
 • รางวัลบทความดีเด่น
  รายชื่อบทความที่ได้รับรางวัล “บทความดีเด่น”
  • สาขาพยาบาลศาสตร์
   ชื่อบทความ  ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตนต่อความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 
   ชื่อผู้เขียน  คุณัสปกรณ์  มัคคัปผลานนท์ ,พรชัย  จูลเมตต์  ,วารี  กังใจ    
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   ชื่อบทความ  การเพิ่มระดับความหลากหลายของระบบผู้แนะนำด้วยวิธีการจับคู่แบบหลายเกณฑ์
   ชื่อผู้เขียน  พิทยา  พุ่มพวง ,วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์  ,นุชรี  เปรมชัยสวัสดิ์
  • สาขาการบัญชี
   ชื่อบทความ ปัญหาของสารสนเทศทางการบัญชีที่เป็นอุปสรรคต่อการให้สินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
   ชื่อผู้เขียน อมรา ติรศรีวัฒน์
  • สาขานิติศาสตร์
   ชื่อบทความ   มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว: ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการใช้เว็บไซต์เครือข่าย สังคม
   ชื่อผู้เขียน คณาธิป ทองรวีวงศ์
  • สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
   ชื่อบทความ ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
   ชื่อผู้เขียน   แสงเดือน รตินธร 
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   ชื่อบทความ  ความเหลื่อมล้ำของระบบโทรทัศน์ดิจิตอลในประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลของประชาคมอาเซียน
   ชื่อผู้เขียน  อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ
  • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
   ชื่อบทความ  Using scripted and non-scrited role play to improve English speaking perfomance of hotel engineering staff
   ชื่อผู้เขียน  สาวิณี รอดประดิษฐ์