ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2563
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

The 5th APHEIT Executive Board Meeting of 2020,
on June 26, 2020 at the Office of Higher Education, Science, Research and Innovation
Via Zoom Video Conference

Ms.Jarulak Reungsuwan
Secretary General of the National Savings Fund Committee