รายชื่อตัวแทนสถาบันที่เป็นสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ

List of APHEIT Members

กลุ่มมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยเกริก
1. อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์   2. รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ1. ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
1. ดร.วัลลภ สุวรรณดี   2. ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี 3. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี1. ดร.จินติยา จินารัตน์   2. อาจารย์ศศิวิมล อนันต์สุชาติกุล 3. อาจารย์ชลลดา ชอบเสียง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
1. ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล   2. ผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล1. ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ   2. อาจารย์ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 3. ดร.นิวัตต์ น้อยมณี
มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
1. ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ   2. ดร.พรทิพย์ กวินสุพร 3. อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร1. ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ   2. รศ.ดร.วินัย รังสินันท์ 3. อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์
มหาวิทยาลัยชินวัตรมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1. ผศ.ดร.ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา   2. ผศ.ดร. ปริญญา ตันตสวัสดิ์1. นพ.จุฬาเกษม ชินะผา   2. อาจารย์ฤดีทิพย์ ควรทรงธรรม
มหาวิทยาลัยตาปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1. ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์1. รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์   2. รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร 3. อาจารย์นวลรัตน์ ผดุงกุล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มหาวิทยาลัยธนบุรี
1. ดร.ดาริกา ลัทธิพัฒน์   2. รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ 3. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู1. ดร.บัญชา เกิดมณี   2. ดร.นภวรรณ แย้มชุติ 3. ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
1. ดร.แอนดรูว์ เดวิด เลสลี สกาวน์   2. ดร.วินัย แฮมร่า 3. ดร.พรพรรณ สมินทร์ปัญญา1. ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง   2. ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง 3. ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล
มหาวิทยาลัยเนชั่นมหาวิทยาลัยปทุมธานี
1. ผศ.ดร กฏษฏา     ตันเปาว์   2. อาจารย์ธวัชชัย     แสนชมพู 3. อาจารย์อัศนีย์       ณ น่าน1. ดร.ชนากานต์ ยืนยง   2. อาจารย์วิบูลย์ พุ่มพลูสวัสดิ์ 3. ผศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง
มหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
1. ดร.อำนวย    ทะพิงค์แก   2. ผศ.ดร.เขตไท  สังการ์พินธุ์ 3. อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ1. ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง
มหาวิทยาลัยเวสเทริน์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1. รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์   2. ผศ.ดร.ภัครดา  เกิดประทุม1. รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม   2. ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ 3. ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1. ดร.พรชัย มงคลวนิช   2. ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช 3. ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์1. รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์   2. ผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร
มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก
1. อาจารย์ณรงค์    ชวสินธุ์   2. รศ.ดร.นิตย์   เพ็ชรรักษ์ 3. ดร.เลิศลักษณ์   ส.บุรุษพัฒน์1. อาจารย์ดำรง     สัตยวากย์สกุล   2. ดร.วินัย     แฮมร่า 3. ดร.พรพรรณ   สมินทร์ปัญญา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเอเชียมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1. ดร.กิตติพัฒน์    สุวรรณชิน   2. ดร.ฉัตรทิพย์    สุวรรณชิน1. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี   จะปะกียา   2. รศ.ดร.กาหมัดอูมาร์  จะปะกียา 3. รศ.ดร.ซาการียา     หะมะ
มหาวิทยาลัยภาคกลางมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ดร.สราญภัทร     สถิรางกูร   2. อาจารย์สุรีย์     สถิรางกูร1. ดร.เอกอนันต์     สมบัติสกุลกิจ   2. ดร. วิเชียร    รู้ยืนยง
มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1. ดร.อาทิตย์     อุไรรัตน์   2. ดร.อรรถวิท      อุไรรัตน์ 3. รศ.ดร.กฤษณ์     ทองเลิศ1. ผศ.ดร.สุภาวดี   ช่วงโชติ   2. ดร.กีร์รัตน์     สงวนไทร
มหาวิทยาลัยราชธานีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1. ดร.วิลาวัณย์     ตันวัฒนะพงษ์   2. อาจารย์ประดิษฐ์ตันวัฒนะพงษ์1. ดร.อณาวุฒิ     ชูทรัพย์   2. อาจารย์สันธยา     ดารารัตน์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
1.ดร.กิตติ     วงษ์ชวลิตกุล   2. รศ.ดร.รัชนี     ศุจิจันทรรัตน์ 3. รศ.ฉวีวรรณ     โพธิ์ศรี1.Mr. Ryan V.Guffey, Ph.D.
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1. รศ.ดร.อุไรพรรณ     เจนวาณิชยานนท์   2. อาจารย์ลอง แขวงอินทร์ 3. ดร.ศิริวรรณ     ตันตระวาณิชย์1. ผศ.ดร.วิทวัส     ดิษยะศริน  สัตยารักษ์   2. อาจารย์ธารพรรษ  ดิษยะศริน  สัตยารักษ์ 3. ดร.ชวลิต  หมื่นนุช
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1. ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ   2. ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา 3. ดร.วินธัย โกกระกูล1. ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล   2. อาจารย์ปิยพงศ์ เผ่าวณิช 3. อาจารย์ณัฎฐ์พัชร์ พรหมโยธี
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
1. ดร.โชติรัส ชวนิตย์   2. อาจารย์สุภกัญญา ชวนิตย์ 3. ดร.ปริยากร สุริยศ 

กลุ่มวิทยาลัย

วิทยาลัยเชียงรายวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
1. ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ   2. อาจารย์จินตนา จันทร์เจริญ 3. อาจารย์วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์1. ศ.กิตติตคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร   2. ดร.นัยนา จันจิระสกุล
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกวิทยาลัยดุสิตธานี
1. ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง   2. ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ 3. ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง1.  อาจารย์อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร   (รักษาการอธิการบดี)
วิทยาลัยทองสุขวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
1. ดร.พรจิต อรัณยกานนท์   2. อาจารย์สิทธิชัย อรัณยกานนท์1. ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช   2. รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
1. ศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน   2. ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล1. ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์   2. ผศ.กุลธินี ศิริรักษ์
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาวิทยาลัยนครราชสีมา
1. ดร.ปิยะดา วรรธนะสาร   2. อาจารย์สุวัฒน์ เบญจธรรมธร1. รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์   2. รศ.ดร.บัญชา วิทยอนันต์ 3. ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียวิทยาลัยนอร์ทเทริน์
1. ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์   2. รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย 3. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม1. ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติวิทยาลัยแสงธรรม
1. Prof.Dr.Lim poi Cheng   2. Prof.Dr.R.P.Kapila Abhayawansa 3. ดร.บาลี พุทธรักษา1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงศ์ศิริ   2. บาทหลวง ธรรมรัตน์ เรือนงาม 3. อาจารย์ลัดดาวรรณ ประสูตร์แสงจันทร์
วิทยาลัยสันตพลวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
1. อาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช   2. อาจารย์จักริน นันทโพธิเดช1. ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิต   2. ดร.กรวิก พรนิมิต 3. อาจารย์นรเศรษฐ์ จิวะสันติกร
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
1. อาจารย์ศึกษา อุ่นเจริญ   2. อาจารย์กฤษยา ภู่มงคลสุริยา 3. อาจารย์นิติกรณ์ ปัญญากุล 

กลุ่มสถาบัน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1. ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์   2. อาจารย์วิฑูร วิริยพิพัฒน์ 3. ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์1. รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์   2. อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา 3. อาจารย์ชาติชาญ โพธิ์พาด
สถาบันรัชต์ภาคย์สถาบันอาศรมศิลป์
1. อาจารย์ราชวิกรม อาทิตยเจริญรัชต์ภาคย์1. รศ.ประภาภัทร นิยม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
1. รศ.ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์   2. ดร.วิชนี คุปตะวาทิน 3. อาจารย์แพรวพริชชา หรูเจริญพรพานิช1. เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล   2. ดร.นาวิน มีนะกรรณ