การประชุมใหม่สามัญประจำปี 2563

การประชุมใหม่สามัญประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
The 2020 Annual Meeting of APHEIT
on July 24, 2020 at Rangsit University
Via Zoom Video Conference

การประชุมใหม่สามัญประจำปี 2563