คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย


Rev. Bro.Dr. Prathip M. Komolmas
Assumption University

Dr.Thanu Kulachol
Bangkok University

Rev. Bro.Dr.Bancha Saenghiran
Assumption University