ผู้แทน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1. อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ 2. รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1. ดร.วัลลภ สุวรรณดี 2. ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี 3. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1. ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล 2. ผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1. ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ 2. ดร.พรทิพย์ กวินสุพร 3. อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร
มหาวิทยาลัยชินวัตร
1. ผศ.ดร.ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา 2. ผศ.ดร. ปริญญา ตันตสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยตาปี
1. ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์
มหาวิทยาลัยเกริก
1. ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
1. ดร.จินติยา จินารัตน์ 2. อาจารย์ศศิวิมล อนันต์สุชาติกุล 3. อาจารย์ชลลดา ชอบเสียง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
1. ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ 2. อาจารย์ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 3. ดร.นิวัตต์ น้อยมณี
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
1. ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ 2. รศ.ดร.วินัย รังสินันท์ 3. อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1. นพ.จุฬาเกษม ชินะผา 2. อาจารย์ฤดีทิพย์ ควรทรงธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1. รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ 2. รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร 3. อาจารย์นวลรัตน์ ผดุงกุล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1. ดร.ดาริกา ลัทธิพัฒน์   2. รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ 3. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
มหาวิทยาลัยธนบุรี
1. ดร.บัญชา เกิดมณี   2. ดร.นภวรรณ แย้มชุติ 3. ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
1. ดร.แอนดรูว์ เดวิด เลสลี สกาวน์   2. ดร.วินัย แฮมร่า 3. ดร.พรพรรณ สมินทร์ปัญญา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
1. ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง   2. ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง 3. ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล
มหาวิทยาลัยเนชั่น
1. ผศ.ดร กฏษฏา     ตันเปาว์   2. อาจารย์ธวัชชัย     แสนชมพู 3. อาจารย์อัศนีย์       ณ น่าน
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
1. ดร.ชนากานต์ ยืนยง   2. ผศ.ดร.คุณาพร โฉมจิตร 3. ผศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง
มหาวิทยาลัยพายัพ
1. อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ 2. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ 3. ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์
1. ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
1. รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์   2. ผศ.ดร.ภัครดา  เกิดประทุม
มหาวิทยาลัยเวสเทริน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1. รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม   2. ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ 3. ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยสยาม
1. ดร.พรชัย มงคลวนิช   2. ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช 3. ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1. รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์   2. ผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร
มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่
1. อาจารย์ณรงค์    ชวสินธุ์   2. รศ.ดร.นิตย์   เพ็ชรรักษ์ 3. ดร.เลิศลักษณ์   ส.บุรุษพัฒน์
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก
1. อาจารย์ดำรง     สัตยวากย์สกุล   2. ดร.วินัย     แฮมร่า 3. ดร.พรพรรณ   สมินทร์ปัญญา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเอเชีย
1. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี   จะปะกียา   2. รศ.ดร.กาหมัดอูมาร์  จะปะกียา 3. รศ.ดร.ซาการียา     หะมะ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1. ดร.กิตติพัฒน์    สุวรรณชิน   2. ดร.ฉัตรทิพย์    สุวรรณชิน
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
1. ดร.สราญภัทร     สถิรางกูร   2. อาจารย์สุรีย์     สถิรางกูร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ดร.เอกอนันต์     สมบัติสกุลกิจ   2. ดร. วิเชียร    รู้ยืนยง
มหาวิทยาลัยรังสิต
1. ดร.อาทิตย์     อุไรรัตน์   2. ดร.อรรถวิท      อุไรรัตน์ 3. รศ.ดร.กฤษณ์     ทองเลิศ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1. ผศ.ดร.สุภาวดี   ช่วงโชติ   2. ดร.กีร์รัตน์     สงวนไทร
มหาวิทยาลัยราชธานี
1. ดร.วิลาวัณย์     ตันวัฒนะพงษ์   2. อาจารย์ประดิษฐ์ตันวัฒนะพงษ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1. ดร.อณาวุฒิ     ชูทรัพย์   2. อาจารย์สันธยา     ดารารัตน์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
1.ดร.กิตติ     วงษ์ชวลิตกุล   2. รศ.ดร.รัชนี     ศุจิจันทรรัตน์ 3. รศ.ฉวีวรรณ     โพธิ์ศรี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
1.Mr. Ryan V.Guffey, Ph.D.
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1. รศ.ดร.อุไรพรรณ     เจนวาณิชยานนท์   2. อาจารย์ลอง แขวงอินทร์ 3. ดร.ศิริวรรณ     ตันตระวาณิชย์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1. ผศ.ดร.วิทวัส     ดิษยะศริน  สัตยารักษ์   2. อาจารย์ธารพรรษ  ดิษยะศริน  สัตยารักษ์ 3. ดร.ชวลิต  หมื่นนุช
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1. ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ   2. อาจารย์สมพล ณ สงขลา 3. ดร.วินธัย โกกระกูล
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1. ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล   2. อาจารย์ปิยพงศ์ เผ่าวณิช 3. อาจารย์ณัฎฐ์พัชร์ พรหมโยธี
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
1. ดร.โชติรัส ชวนิตย์   2. อาจารย์สุภกัญญา ชวนิตย์ 3. ดร.ปริยากร สุริยศ