กำหนดการเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมสมาชิกสมาคม 2562-2564

กำหนดการเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมสมาชิกสมาคม สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วาระ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2564   เวลาการประชุม 13.30.

 

กำหนดวันประชุม

กำหนดสถานที่เป็นเจ้าภาพ

 

ประชุมกรรมการบริหาร

ประชุมสมาชิกสมาคม

ประชุมใหญ่

สามัญประจำปี

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

สกอ.

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยสยาม

(เริ่มประชุมเวลา 10.30-12.00 น.)

มหาวิทยาลัยสยาม

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ห้องแกรนด์บอลรูม

โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สกอ.

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

(เริ่มเวลา 10.30-12.00 น.)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยรังสิต

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

สกอ.

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

(เริ่มประชุมเวลา 10.30-12.00 น.)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันพฤหัสฯ 17 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

สกอ.

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(เริ่มประชุมเวลา 10.30-12.00 น.)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์