ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

The 6th APHEIT Executive Board Meeting of 2020
on August 21, 2020 at the Office of Higher Education, Science, Research and Innovation
and via Zoom Video Conference