ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา ปี 2020 Social Responsibility

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา ปี 2020 Social Responsibility
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

The 2020 “ Social Responsibility ” Student Video Clip Contest Judges Met
on September 18, 2020 at Siam University.