ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม


The Development and Innovation Board Meeting on the 2020 “Outstanding Personnel of APHEIT”
on September 18, 2020 at Siam University