การประชุมกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ณ มหาวิทยาลัยสยาม

การประชุมกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
Members and Executive Committee Meeting of APHEIT
at Siam University on October 16th, 2020