งานวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 43 ปี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

43rd Annual Conference of APHEIT
on November 18,2020
at the Office of Higher Education, Science, Research and Innovation
งานวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 43 ปี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม