วาระ 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Executive Committee of APHEIT
วาระ 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565
(Aug 1, 2021 – July 31, 2022)