วาระ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Executive Committee of APHEIT
วาระ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2564
(Aug 1, 2019 – July 31, 2021)