สภาดิจิทัลฯ ร่วมลงนามกับ สสอท. ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ ให้กับนักศึกษาอุดมศึกษาทั่วประเทศรองรับตลาดแรงงานยุค 4.0

            สภาดิจิทัลฯ ร่วมลงนามกับ สสอท. ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ ให้กับนักศึกษาอุดมศึกษาทั่วประเทศรองรับตลาดแรงงานยุค 4.0

The Digital Council of Thailand signed an MOU with APHEIT supporting the development of student digital skills for the future 4.0 labor market.