พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงความรู้ผ่าน Platform
ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ สสอท.
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สสว.

พิธีลงนามความร่วมมือในการเชื่อมโยงความรู้ผ่าน Platform
ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สสว.

OSMEP an MOU with APHEIT Cooperation on Link Information and Knowledge
Content through the Online Platform SME Academy 365
on June 17, 2021
at the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)