การประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

The 4Th APHEIT Member Meeting of 2021,
on December 17, 2021 Via Zoom Video ConferenceAPHEIT
Congratulations to Mr. Zhou Fei on being appointed
as the President of Shinawatra University

การประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม 2564

The 4Th APHEIT Member Meeting of 2021,
on December  17, 2021 Via Zoom Video Conference