สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Zhou Fei ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Zhou Fei ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี   มหาวิทยาลัยชินวัตร

 APHEIT

Congratulations to Mr. Zhou Fei on being appointed

as the President of Shinawatra University