การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

The 2nd APHEIT Executive Board Meeting of 2022

on February 25, 2022 Via Zoom Video Conference