สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลวรรณ เภกะนันทน์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลวรรณ  เภกะนันทน์

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565

APHEIT

Congratulations to Dr.Kamolwan  Bhekanan on being appointed

as the President of Saint Louis College

since 4th January 2022