มหาวิทยาลัยเอกชนได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใสสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2565

มหาวิทยาลัยเอกชนได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใสสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2565
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้นP3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

APHEIT Members Received Awards at the
“Faasai Fair Smoke-Free Higher Education Institutions 2022” Academic Conference
on February 24, 2022
in the Patcharakitiyapha Room, P3 Floor of the 50th Anniversary Celebration of Thailand Building


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัล สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ ด้านการรณรงค์การควบคุม

การบริโภคยาสูบ  ประจำปี 2563-2565  

Huachiew Chalermprakiet University Received the Smoke-Free Higher Education Institution Award

Plaque for the Year 2022 as a Model for Campaigning on Tobacco Consumption Control

for the Years 2020 – 2022

รางวัลการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2565

Smoke-Free Environment Award 2022 for Following the Law in Higher Education Institutions

รางวัลสุวรรณนครา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Hatyai University Received the “Suwannakara” Award

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับ​รางวัลหิรัญนครา

The University of the Thai Chamber of Commerce Received the “Hirannakara” Award

รางวัลสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2565 ตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

Outstanding Non-Smoking Higher Education Institution Award 2022,

for Following the Standards of Smoke-free Higher Education Institutions

 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลสุวรรณนครา

Rangsit University Received the “Suwannakara” Award

มหาวิทยาลัยเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลหิรัญนครา

Huachiew Chalermprakiet University ReceivedHirannakara” Award