สัมมนา พลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน อนุกรรมการ Reinventing University กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สัมมนา พลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน

อนุกรรมการ Reinventing University กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 9 มีนาคม 2565