สมาคมขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

APHEIT
Congratulations to Asst. Prof. DR. Panavy Pookaiyaudom on being appointed
as the President of Mahanakorn University of Technology on 12th February, 2022